Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2015 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

                                                          

                                                                     Stara Błotnica, dnia……………………..…..  

 

......................................................................

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

 

…………………………………………….

 

…………………………………………….

(siedziba i adres – w przypadku osób fizycznych

w tym wspólników spółki cywilnej – adres/y/

 zamieszkania)

 

 

NIP ...............................................................                                    

                                                                                             

                                                                   

OŚWIADCZENIE

 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w ……………………………………………………………………

 

Uprzedzony o odpowiedzialności wynikającej z art.18 ust.10 pkt 5 i ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci cofnięcia posiadanych zezwoleń oraz 3 – letniej karencji w obieganiu się o ponowne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy                z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, ze zm.) oświadczam, że  wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych w 2015 r. wyniosła:

 

1) do 4,5% alkoholu oraz piwa ............................................. zł

 

słownie: ..........................................................................................................................

 

 

2) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) ………………………… zł    

 

  słownie:...........................................................................................................................

 

3) powyżej 18% alkoholu  ................................................... 

 

 słownie: ……………………………………………………………………………………….

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                     …………………………………....                      

                                                                                                        czytelnypodpis przedsiębiorcy                                                                                                               

 

 

objaśnienia:

 

- wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów oraz podatku akcyzowego (art. 21 pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpgOświadczenie do pobrania

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Wróć