INFORMACJA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Od 1 lipca 2013r. na terenie Gminy Stara Błotnica będzie obowiązywał nowy system gospodarki komunalnej, który obejmie nieruchomości zamieszkałe.

2. Od 1 lipca 2013r. Gmina Stara Błotnica nie będzie mogła odbierać odpadów komunalnych tak jak to tej pory. Zadanie w tym zakresie zostanie powierzone przedsiębiorcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

3. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 maja 2013r.

4. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.


5. Złożone deklaracje będą podstawą do uiszczania przez Państwo opłaty „śmieciowej” w terminach:
a) za I kwartał: do 31 marca danego roku,
b) za II kwartał: do 30 czerwca danego roku,
c) za III kwartał: do 30 września danego roku,
d) za IV kwartał: do 31 grudnia danego roku.

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r., uiszcza się w terminie do 30 września 2013 r.
6. Opłatę będzie można uiścić u inkasenta oraz poprzez wpłatę lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Stara Błotnicy:
Nr konta - 24 9115 0002 0050 0500 0215 0002

7. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina będzie świadczyła usługę odbioru niżej wymienionych odpadów:
1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów wraz z pozostałymi bioodpadami(frakcja mokra);
2) papieru i tektury;
3) metali;
4) tworzyw sztucznych;
5) szkła;
6) opakowań wielomateriałowych;
7) zmieszanych odpadów opakowaniowych;
8) odpadów ulegających biodegradacji;
9) zużytych baterii i akumulatorów;
10) przeterminowanych leków;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie;
14) opakowań po nawozach sztucznych;
15) opakowań po lakierach i farbach;
16) zużytych opon.
Frakcje wymienione w punktach od 1 do 8 odbierane będą z częstotliwością raz w miesiącu, natomiast pozostałe dwa razy w roku. Harmonogram zbiórki zostanie mieszkańcom podany do wiadomości przez firmę, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu do realizacji przedmiotowego zadania.
8. Rada Gminy Stara Błotnica dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Od 1 lipca opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej przez Radę Gminy.
Aktualna wysokość opłaty, ustalona przez Radę Gminy wynosi:
1. 4 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny,
2. 8 zł miesięcznie od osoby – w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.
Nowe przepisy bardziej niż dotychczas kładą nacisk na prawidłową segregację odpadów. Za niesegregowanie odpadów komunalnych będą pobieranie dużo większe stawki.
Wysokość opłaty powinna pokryć koszty odbioru i utylizacji odpadów, koszty administracyjne. Opłatę należy wnosić bez wezwania w terminach wyżej podanych. Wysokość opłaty może ulec zmianie – w przypadku gdyby system się nie samofinansował, gdyż ustawa nie dopuszcza możliwości dopłacania do kosztów gospodarowania odpadami przez budżet Gminy.

9. Do 30 czerwca właściciele nieruchomości (zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy) powinni wypowiedzieć obowiązującą dotychczas umowę na odbiór odpadów komunalnych zawartą z Gminą Stara Błotnica. ( złożenie wypowiedzenia powinno nastąpić najpóźniej w maju 2013r.)

10. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (np. przedsiębiorcy, instytucje, działkowicze) oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych (np. budynek mieszkalny z wydzielonym zakładem fryzjerskim lub sklepem spożywczym) zobowiązani są do posiadania odrębnych umów na odbiór odpadów z części niezamieszkałej.


Powyższe zmiany zostały wymuszone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzoną w 2012 roku.
Nowelizacja ta ma za zadanie wdrożenie zmian w obowiązującym systemie gospodarki odpadami, w szczególności:
- uszczelnienie systemu gospodarki odpadami;
- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „ u źródła”;
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów;
- zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów;
- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Podstawowa zmiana polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, co z kolei zwalnia tych pierwszych z obowiązku zawierania umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Za przejecie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami. Wszelkie działania związane z odbiorem oraz transportem odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania w imieniu gminy wykonywał będzie przedsiębiorca, wybrany w drodze przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. W celu zrealizowania wszelkich obowiązków, jakie nowa ustawa nakłada na samorządy, Rada Gminy Stara Błotnica podjęła następujące uchwały, regulujące gospodarkę odpadami na terenie Gminy Stara Błotnica:
tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpg

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpg         tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpg

Oświadczenie

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpg           tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpg

Wypowiedzenie umowy

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpg        tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpg

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica

tl_files/tiny_templates/pliki/dokument tekstowy.JPG

 

Wróć