Prawie dwa lata trwały pracę nad herbem, flagą i pieczęcią Gminy Stara Błotnica. Nasze projekty uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 16 czerwca w Starej Błotnicy odbędzie się uroczysta Msza św. oraz sesja, na której oficjalnie zostanie nadany herb i flaga naszej gminy. Na tę historyczną uroczystość serdecznie Państwa zapraszamy.


Herb Gminy Stara Błotnica

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/herb/herb_1.JPGNa tarczy hiszpańskiej w polu błękitnym opuszczony pas srebrny (biały) w skos a na nim trzy czerwone róże, w lewej głowie tarczy lilia naturalna biała.

Flaga Gminy Stara Błotnica

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/herb/herb_2.JPG


Flagę Gminy Stara Błotnica stanowi prostokątny płat sukna o proporcjach wysokości do szerokości 5:8.
Od drzewca połowa flagi biała a niej herb Gminy Stara Błotnica, którego wysokość stanowi 7/10 wysokości flagi. Druga połowa flagi podzielona na siedem poziomych pasów jednakowej szerokości w układzie: biały – błękitny – biały – błękitny – biały – błękitny – biały.

Uzasadnienie zastosowanej symboliki 
Herb Gminy Stara Błotnica powstał w oparciu o herb rodowy Doliwów – pierwszych odnotowanych w źródłach właścicieli Błotnicy, od którego ta część Doliwitów wzięła później nazwisko Błotnickich. Doliwici byli w XIII lub XIV w. fundatorami pierwszego drewnianego kościoła pw. św. Piotra i Pawła, a prawdopodobnie także kolejnego, choć nie jest znana data jego budowy. W obecnej murowanej neobarokowej świątyni pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (budowanej przez ponad sto lat: 1759-1868) zawieszone są trzy dzwony z XVI w., z czego jeden, z 1542 r., był fundacji ks. Feliksa Dzika (także Dolity). Widoczny jest na nim nieco zatarty ale wciąż czytelny herb Doliwa z pasem w skos, na którym widnieją trzy róże.
Umieszczona w lewej głowie tarczy lilia naturalna, jako symbol Maryjny, nawiązuje do wezwania obecnego kościoła i najstarszej na terenie obecnej gminy parafii ale przede wszystkim do działającego tu co najmniej od pierwszej połowy XVI w. Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia z cudownym obrazem Madonny Błotnickiej, Królowej i Pani Ziemi Radomskiej.

Rys historyczny
Historia Błotnicy sięga początków XIII w. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z roku 1237 r., kiedy to w dokumen¬cie księcia mazowieckiego Bolesława Konradowica wymieniony jest rycerz Bogusz z Błotnicy, który miał sprzedać wieś klasztorowi bożogrobców miechowskich.. Dokumenty z 1403 roku wspominają o kościele błotnickim jako o dawno istniejącym, więc prawdopodobnie starszym od kościoła i parafii
w Kaszowie.
Parafia w Błotnicy – byłą największa parafia w regionie, liczyła 400 osób. Dalszy znaczący rozwój terenu obecnej gminy Stara Błotnica dokonał sie w XV wieku za sprawa wytyczenia toruńsko-lwowskiego szlaku handlowego. Obszar dzisiejsze gminy należał do ziemi radomskiej, która stanowiła teren wielowiekowego sąsiedztwa oraz wpływów kultur – Mazowsza i Małopolski. W okresie nasilonej ekspansji osadniczej granice pomiędzy nimi stanowiła rzeka Radomka…
Stara Błotnica jest obecnie siedzibą gminy a na jej terenie także siedzibą jednej
z dwóch najstarszych parafii – obu najprawdopodobniej z XIV w. W 1403 roku określano bowiem błotnicki kościół jako stary, a kościół w Kaszowie datowano na 1340 r. Jednak to parafia błotnicka była większa i zajmuje ona większą część obecnej gminy wraz z jej siedzibą – Starą Błotnicą. Natomiast wioski należące do par. w Kaszowie w dużej części należą dziś do gmin sąsiednich...
Kościół Narodzenia NMP w Starej Błotnicy stanowi od pięciu wieków miejsce kultu Maryjnego, a obecnie słynnego na całą ziemię radomską Sanktuarium Maryjnego – MB Pocieszenia z cudownym obrazem Madonny Błotnickiej... Obecny murowany kościół rozpoczęto budować w 1759 r. staraniem ks. Sebastiana Skórkowskiego, proboszcza Jankowic i Błotnicy. Pierwszy etap zakończył się z chwilą śmierci proboszcza w 1781 r. Prace wznowiono dopiero w 1852 r. stara¬niem ks. Teofila Jakubowskiego. Projekt restauracji i przebudowy kościoła przygotował w latach 1850-1852 arch. Antoni Kacper Wąsowski
z Radomia. W 1868 r. bp Michał Józef Juszyński kon¬sekrował kościół i nadał mu nowy tytuł Narodzenia NMP. Od końca XIX w. do 1913 r. staraniem ks. Adolfa Machnickiego budowano północną wieżę i kończono wnętrze. Kościół jest oriento¬wany, w stylu późnego baroku, trójnawowy, sześcioprzęsłowy, typu bazylikowego. Świątynia po¬siada dwie wieże na planie kwadratu. Wewnątrz ma szerokie filary z pilastrami, w zwieńczeniach pilastrów znajdują się ciekawe elementy dekoracyjne. Sklepienia kolebkowe schodzące do okien, które są wysoko ponad dachem naw bocznych. W całym kościele znajduje się gzyms, a dach pokryty jest blachą. Polichromia wykonana została przez art. malarza Kazimierza Alchimowicza w latach 1909-1910.
Pierwotny kościół drewniany w Kaszowie, z fundacji Jana Kaszowskiego herbu Janina, chorążego sandomierskiego, został zbudowa¬ny w 1409 r. Był spalony podczas wojen szwedzkich w 1656 r. Obecną świątynię pw. św. Ja¬na Chrzciciela wzniesiono w 1661 r.
z fundacji ks. Chryzostoma Krzysztofa Radzkiego. Z kolei parafia w Starym Goździe powstała dopiero w XX w.
Obszerne informacje na temat parafii w Błotnicy, jej zasięgu i uposażenia podaje prymas Jan Łaski w Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej. W przypisie w jęz. polskim do wydania tego dzieła z 1880 roku możemy przeczytać:

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/herb/herb_3.JPG

W dziele tym, które Jan Łaski napisał w latach 1511-23, pojawia się pierwszy opis cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia! Na podstawie współczesnych badań namalowany na desce obraz datuje się na koniec XV w., choć w ciągu wieków był on kilkakrotnie przemalowywany. Po potopie szwedzkim, zniszczony obraz został przemalowany przez nieznanego malarza w 1660 r. Wtedy też umieszczono w lewym dolnym rogu obrazu portret, najprawdopodobniej fundatora prac konserwatorskich. Potem przemalowywano go jeszcze dwu lub trzykrotnie. W 1868 r. nałożono na obraz srebrne sukienki. Na polecenie bpa Michała Józefa Juszyńskiego obraz przeniesiono do ołtarza
w nawie głównej. Wizerunek Błotnickiej Madonny słynie z cudów. Jednym z nich jest uzdrowienie, urodzonego w pobliskiej Jedlance, bpa Józefa Andrzeja Załuskiego (1702-1774), o czym wspominał jego brat bp Andrzej Stanisław Załuski: W Błotnicy przez votum tu oddane, już od lekarzy odstąpiony, książę, brat mój do zdrowia został przywrócony. Jest to wizerunek typu bizantyjskiej Hodegetrii, odmiana nazywana Peribleptos, po¬wstały w kręgu szkoły włoskiej. Czczony jest do dziś pod tytułami Matka Boska Błotnicka, Pani i Królowa Ziemi Radomskiej, Matka Boża Pocieszenia.
Dzięki staraniom bpa Piotra Gołębiowskiego papież Paweł VI zezwolił na koronację obrazu. Złote korony nałożył 21 sierpnia 1977 r., (w zastępstwie chorego prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego) metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła, któremu asystował
abp Henryk Gulbinowicz.
Pierwotne, i znane obecnie malowidło zostało odkryte podczas prac konserwacyjnych prowadzonych pod kierunkiem prof. Karola Dąbrowskiego. Odkryto, że pod dotychczasowym wizerunkiem Matki Boskiej znajduje się inny, który został zasłonięty
w wyniku kilkukrotnych zabiegów renowacyjnych, polegających na nanoszeniu nowych warstw, które współcześnie zostały usunięte.
Zgodnie z załączonym wyżej przypisem z dzieła Jana Łaskiego, informacje o właścicielach Błotnicy znajdujemy w większości herbarzy, które zgodnie wskazują jako siedzibę rodu – Błotnicę w woj. sandomierskim. Jak długo ród ten był związany z Błotnicą? Co najmniej do przełomu XVII i XVIII w. W dziele Seweryna Uruskiego znajdujemy informację
o Błotnickich z tego okresu:

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/herb/herb_4.JPG

Jak wspomniano w uzasadnieniu, w kościele zachowały się trzy dzwony z XVI wieku. Na jednym z nich, ufundowanym przez ks. Feliksa Dzika (także Doliwczyka) wciąż czytelny jest herb a nad nim Maryja z Dzieciątkiem:

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/herb/herb_5.JPG

 

Pieczęcie Gminy Stara Błotnica

Pieczęcie Gminy Stara Błotnica mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. 

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/herb/herb_6.JPG

 

 

Flaga Stolikowa (proporczyk) Gminy Stara Błotnica

 

Flaga pionowa o proporcjach szerokości do wysokości 1:2.

 

Banner Gminy Stara Błotnica

 

Banner, tj. flaga pionowa o proporcjach szerokości do wysokości 1:4.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/herb/herb_7.JPG 

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpgArtykuł do pobrania w formacie .pdf

Wróć