Alkohol - III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Urząd Gminy Stara Błotnica przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Stara Błotnica, że 30 września 2015 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Należność należy uiścić na konto Gminy Nr: 24 9115 0002 0050 0500 0215 0002 - z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wróć