Stara Błotnica, dn. 27.03.2020 r.

 

 

INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

DOTYCZĄCA DOKONYWANIA ZGŁASZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.”

       Na podstawie wytycznych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą, dotyczących dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającym z tej sytuacji ograniczeniem w przyjmowaniu przez Urząd Gminy Stara Błotnica interesantów, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Gminy, wyjaśniamy, że:

  1. zgłoszenia kandydatów na członków obwodowychkomisji wyborczych mogą zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu: 7.30 – 15.30)
    w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)   uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)  potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

  1. adres poczty elektronicznej do dokonywania zgłoszeń: gmina@starablotnica.pl

(UWAGA: w tytule wiadomości proszę wpisać:

„Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej – Prezydent 2020” oraz poprosić
o potwierdzenie odbioru wiadomości).

  1. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 . poz.249).
  2. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń uzyskać można pod nr. tel.: 48 385 77 90.

 

 

 

 

 

 

Wróć