Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w 2020 r.
w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w dyscyplinach: tenis stołowy, piłka siatkowa w 2020 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057z późn.zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 06 lipca 2020 r. na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w dyscyplinach: tenis stołowy, piłka siatkowa w 2020 r.,
w formie powierzenia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:

 

Lp.

Oferent

Tytuł zadania publicznego

Kwota udzielonej dotacji w złotych

1.

Uczniowski Klub Sportowy „TYMIANKA”

Dzień otwarty z tenisem stołowym

3 100,00 zł

Razem

3 100,00 zł

 

 

 Do pobrania 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  36.2020

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 06 lipca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadania publicznego w 2020 r. w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r.

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia.

Celem konkursu  ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Rodzaj zadania –  upowszechnienie kultury fizycznej.

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej – tenis stołowy, piłka siatkowa.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

Koszty organizacji zajęć sportowych:

·         zakup sprzętu sportowego i reprezentacyjnych strojów sportowych dla zawodników

 

                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

                w 2020 r:    1.700 PLN ( słownie: tysiąc siedemset zł.). 

               Zasady przyznawania dotacji

1.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

2.      Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - prowadzące działalność pożytku publicznego, dla których zadania te są zadaniami statutowymi.

3.      W ramach dotacji mogą być finansowane koszty kwalifikowane, dla których zalicza się w szczególności:

·         koszty niezbędne do realizacji zadania;

·         ponoszone w trakcie trwania zadania;

·         dokonywane w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

4.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji/przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

5.      Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja konkursowa i rekomenduje ją Wójtowi Gminy jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją                  o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadań publicznych dokonuje Wójt Gminy Stara Błotnica .

6.      W przypadku kiedy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Wójt Gminy oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest wówczas dostarczyć zaktualizowany kosztorys                                    i harmonogram realizacji zadania w przypadku wprowadzenia zmian do tego  harmonogramu. Zaktualizowane dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie, przed podpisaniem umowy. Nie dostarczenie dokumentów traktowane będzie jako rezygnacja z realizacji zadania publicznego.

7.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą Stara Błotnica, a oferentem.

 

                Termin i warunki realizacji zadania: 

1.      Zadanie ma być realizowane od dnia zawarcia umowy do 15 listopada 2020 r. 

2.      Zakres i warunki realizacji zadania określa umowa zgodna ze wzorem przyjętym                  w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  dnia 24 października 2018r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz. 2057 z późn.zm.)

3.      W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, bezpośrednio związane z realizacją zadania.

4.      Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Stara Błotnica.

5.      Realizatorzy zadań są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników.

               Termin i procedura składania ofert:

1.      Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz. 2057 z późn.zm.) , należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia  28 lipca 2020  r. do godz. 1200                          w  Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 1.

  1. Wymagane dokumenty:
  • kopia statutu organizacji poświadczona za zgodność z oryginałem, opatrzona aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
  • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz  – oferta podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
  • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia,
  • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok,                a w przypadku organizacji działających krócej, sprawozdanie za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
  • oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działań przez organizację w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

              3.  Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy

                   i jego adres,  tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji

                   z otwarciem ofert”. 

 

  4.  Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po       

       terminie, nadesłane w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą  

       elektroniczną), dostarczone na inny adres lub podpisane przez osoby nieuprawnione,  

       zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

            5.   Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączona dokumentacją pozostają

                  w aktach Urzędu Gminy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy

                  ani w trakcie trwania konkursu, ani po jego zakończeniu.    

          Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

          1.  Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert.

          2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana

              Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Błotnica,  sporządzając pisemny  protokół oraz kwalifikując złożone   oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas,
gdy w wyniku ogłoszenia   otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.

          3.  Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

  Kryteria formalne:

1.  Terminowość złożenia oferty.

2.  Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.

3.  Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

4.  Czy Oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie

    działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.

Kryteria merytoryczne:

1.      Ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
 - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,

- możliwość zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy planowanych kosztach,

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania pod względem struktury            i zasadności zaplanowanych wydatków.

- wysokość środków pochodzących z innych źródeł,

- strukturę wydatków,

3. Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

4. Zgodność oferty z celami konkursu,

5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

6. W przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne                     – rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty.

1.      Wyniki konkursu  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

        Stara Błotnica, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Błotnica oraz umieszczone     

         w Biuletynie Informacji Publicznej.      

2.      Umowa z organizacjami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji zostanie podpisana w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

3.      Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Stara Błotnica , Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica, tel. 48 385 77 90 w.33, email. czystepowietrze@starablotnica.pl

 Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiła:

2019 r. kwota     0,00 zł.

2020 r. kwota     0,00 zł.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                            mgr inż. Marcin Kozdrach

Wróć