ZARZĄDZENIE NR 43.2019

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 09.05.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki Autosan S.A., model H9.21.12.5t z 2002 roku, nr rejestracyjny WBR J710 i samochodu ciężarowego Śmieciarki RENAULT model 160.65 Mascott E3 6.5 tz 2006 r. nr rejestracyjny WBR 18AK.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506),

zarządza , co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, pisemnego autobus marki Autosan S.A., model H9.21.12.5t z 2002 roku, nr rejestracyjny WBR J710 i samochodu ciężarowego Śmieciarki RENAULT model 160.65 Mascott E3 6.5 t  z 2006 r. nr rejestracyjny WBR 18AK będących własnością Gminy Stara Błotnica

§ 2.

1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję w składzie:

1.      Karol Kocon   – przewodniczący komisji,

2.      Monika Białkowska – z-ca przewodniczącego komisji,

3.      Ewa Prażnowska – członek komisji,

§ 3.

Do zadań Komisji Przetargowej należy:

 1. Oszacowanie wartości samochodu w oparciu o opinię rzeczoznawcy oraz koszty pośrednie,
 2. Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o przetargu,
  w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej  Gminy Stara Błotnica,
 3. Udzielenie wyjaśnień oferentom,
 4. Przeprowadzenie przetargu,
 5. Przygotowanie protokołu z przeprowadzonego przetargu,
 6. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu,
 7. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do sprzedaży samochodu.

 

§4.

 1. Wzór treści ogłoszenia stanowi załącznik nr 1,
 2. Wzór Oferty  oferenta stanowi załącznik nr 2 i 2A,
 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 i 3A,
 4. Wzór protokołu zdawczo- odbiorczego stanowi załącznik nr 4 i 4A.

 

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Przetargowej

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

          Wójt  Gminy

mgr inż. Marcin    Kozdrach

 

 

Załącznik nr 1 do                                                                                                                                                                  Zarządzenia  Wójta Gminy Stara Błotnica                                                                                                                     Nr 43.2019z dnia 09.05.2019r.

                                                                                                                                                                                                       

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA

 

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  AUTOBUSU MARKI AUTOSAN S.A., MODEL H9.21.12.5T Z 2002 ROKU, NR REJESTRACYJNY WBRJ710 i SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO (ŚMIECIARKI) MARKI RENAULT MODEL 160.65 MASCOTT E3 6.5 t  z 2006 r. NR  REJESTRACYJNY  WBR 18AK BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY STARA BŁOTNICA

 

Nazwa sprzedającego:

Gmina Stara Błotnica

Stara Błotnica 46

26-806 Stara Błotnica

tel. 48 385 77 90 w.31, e–mail: przetargi@starablotnica.pl

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest:

·         autobus marki Autosan S.A., model H9.21.12.5t z 1996 roku, nr rejestracyjny WBRJ710,  będącego własnością Gminy Stara Błotnica

·         samochodu ciężarowego Śmieciarki marki RENAULT model 160.65 Mascott E3 6.5 t                              z 2006 r. nr rejestracyjny WBR 18AK będącego własnością Gminy Stara Błotnica

 

Wartość rynkowa brutto, pojazdu określona została na podstawie wyceny  Rzeczoznawcy Samochodowego i wynosi:

·         autobus marki Autosan S.A., model H9.21.12.5t z 2002 roku, nr rejestracyjny WBRJ710 14 300,00 zł./słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100/  i jest zarazem ceną wywoławczą samochodu,

1.         data pierwszej rejestracji – 04.09.2002 r.,

2.         data ważności badania tech.- 28.02.2019r

3.         wskazanie drogomierza –629717 km,

4.         Nr identyfikacyjny - SUASW3AAP2S022088

5.         numer rejestracyjny – WBR J710

6.         silnik z zapłonem samoczynnym,

7.         pojemność skokowa silnika/moc silnika – 6540cm3/110KW (150KM)

8.         liczba osi/rodzaj napędu – 2/4x2/manualna

9.         liczba miejsc siedzących 43,

10.       Rozstaw osi  4700mm,

11.       Doładowanie turbosprężarka,

12.       Liczba cylindrów 6/rzędowy,

13        Długość/Szerokość/Wysokość 10000mm/2500mm/3150mm

·         samochodu ciężarowego  marki RENAULT model 160.65 Mascott E3 6.5 t                              z 2006 r. nr rejestracyjny WBR 18AK 28 300,00 zł. /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych 00/100/  i jest zarazem ceną wywoławczą samochodu,

1.         data pierwszej rejestracji – 22.06.2007 r.,

2.         data ważności badania tech.- 26.06.2019r

3.         wskazanie drogomierza –   133800 km,

4.         pojazd z zabudową do wywozu nieczystości

5.         Nr identyfikacyjny – VF654ANA000032908

6.         numer rejestracyjny – WBR 18AK

7.         silnik z zapłonem samoczynnym,

8.         pojemność skokowa silnika/moc silnika – 2953cm/115kW (156KM)

9.         liczba osi/rodzaj napędu – 2/4x2/manualna

10.       norma spalin E3

11.       Rozstaw osi  4630mm,

12.      Liczba cylindrów/układ cylindrów - 4/rzędowy,

13.      Dop.masa całk./Ładowność – 6500kg/3025 kg

14.      Rodzaj kabiny - krótka

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.Złożenie oferty (stanowiącej załącznik nr 2 lub 2A do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica   z dnia 08.05.2019 r), powinno nastąpić w terminie do dnia 21.05.2019 r., do godz.  12.00 . Formularz ofertowy stanowi załącznik do zarządzenia.

 

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby  oferenta,

- numer PESEL i NIP oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń .

Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Błotnica pok. 1. adresowanej według wzoru:

Gmina Stara Błotnica

Stara Błotnica 46

26-806 Stara Błotnica

„Oferta na zakup samochodu marki ……………”

-nie otwierać przed dniem 21.05.2019 r. godz. 12:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2019 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica – sala konferencyjna.

Pozostałe informacje:

 

1.Samochody można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 48 385 77 90 w.31.

2.Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie ustala się w wysokości  100,00zł.

3.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja.

6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

7.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na konto bankowe  wskazane na fakturze VAT i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

8.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica nr 43.2019 z dnia 09.05.2019 r.), i protokołu zdawczo- odbiorczego (stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 09.05.2019 r).

 

9.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać od osób:

Karol Kocon – Zastępca Wójta tel. 48 385 77 90 w.20

Monika Białkowska – Inspektor tel. 48 385 77 90 w.31

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do

Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica

Nr 43.2019 z dnia 09.05.2019 r.

 

 

………………………………………………….

 (imię i nazwisko)

 

………………………………………………….

(adres)

 

………………………………………………….

 

 

………………………………………………….

(nr NIP)

 

…………………………………………………..

(telefon kontaktowy)

 

 

OFERTA

 

Nawiązując do ogłoszenia na :

sprzedaż autobusu Autosan S.A., model H9.21.12.5t z 2002 roku, nr rejestracyjny WBR J710 .

 

 

 

            Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż autobusu Autosan S.A., model H9.21.12.5t z 2002 roku, nr rejestracyjny WBRJ710 będącego własnością Gminy Stara Błotnica, z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica Nr 43.2019  z dnia 09.05.2019 r.) oraz z treścią protokołu zdawczo- odbiorczego (załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica Nr 43.2019 z  dnia 09.05.2019 r.).

            Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę na zakup autobusu marki Autosan S.A., model H9.21.12.5t z 2002 roku, nr rejestracyjny WBR J710

 za kwotę brutto ………………..................... zł.

(słownie: brutto:…………………………………………………………………………..zł).

             

 

                                                                                             ……………………………………

                                                                                                          (podpis oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2A do

Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica

Nr 43.2019 z dnia 09.05.2019 r.

 

………………………………………………….

 (imię i nazwisko)

……………………………………………….

(adres)

………………………………………………….

 

………………………………………………….

(nr NIP)

…………………………………………………..

(telefon kontaktowy)

GMINA STARA BŁOTNICA

 

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia na :

 sprzedaż samochodu ciężarowego (śmieciarki) RENAULT model 160.65 Mascott E3 6.5 t               z 2006 r. nr rejestracyjny WBR 18AK.

 

 

 

            Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego (śmieciarki) RENAULT model 160.65 Mascott E3 6.5 t  z 2006 r. nr rejestracyjny WBR 18AK będącego własnością Gminy Stara Błotnica, z treścią wzoru umowy (załącznik nr 3A do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica Nr 43.2019  z dnia 09.05.2019 r.) oraz z treścią protokołu zdawczo- odbiorczego (załącznik nr 4A do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica Nr 43.2019 z  dnia 09.05.2019 r.).

            Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę na zakup samochodu ciężarowego (śmieciarki) RENAULT model 160.65 Mascott E3 6.5 t  z 2006 r. nr rejestracyjny WBR 18AK

 

za kwotę brutto ………………..................... zł.

 

(słownie: brutto:…………………………………………………………………………..zł).

             

 

                                                                                             ……………………………………

                                                                                                          (podpis oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do  

Zarządzenia  Wójta Gminy Stara Błotnica

Nr 43.2019 z dnia 09.05.2019r.

 

Umowa sprzedaży

 

Zawarta w dniu   ………………… w Starej Błotnicy, pomiędzy:

Gminą Stara Błotnica

26-806 Stara Błotnica, Stara Błotnica 46

REGON 670-224-019, NIP 798-14-58-221,

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Marcina Kozdracha

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Lubeckiej - Zgiep

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części Kupującym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu publicznego na sprzedaż pojazdu Autosan S.A. H9.21 12,5t, rok produkcji 2002, nr rejestracyjny: WBR J710  zawarto umowę o następującej treści:

 

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:

marka/model: Autosan S.A. H9.21 12,5t, rok produkcji 2002,

nr rejestracyjny: WBR J710

nr identyfikacyjny nadwozia: SUASW3AAP2S022088

 

§2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

 

§3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:………………………………………..

Słownie:………………………………………………………………………………………..

 

§4

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedającego. Termin płatności ustala się na 7 dni od daty odbioru faktury przez Kupującego.

Wydanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, po dokonaniu wpłaty przez Kupującego.

 

 

 

 

 

 

§5

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

§6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Kupujący.

 

§7

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§9

Wypełnienie niniejszej umowy przez Sprzedającego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Kupującego w celu realizacji umowy (w zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

 

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedający:                                                                                               Kupujący:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3A do  

Zarządzenia  Wójta Gminy Stara Błotnica

Nr 43.2019 z dnia 09.05.2019r.

 

Umowa sprzedaży

 

Zawarta w dniu   ………………… w Starej Błotnicy, pomiędzy:

Gminą Stara Błotnica

26-806 Stara Błotnica, Stara Błotnica 46

REGON 670-224-019, NIP 798-14-58-221,

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Marcina Kozdracha

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Lubeckiej - Zgiep

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części Kupującym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu publicznego na sprzedaż pojazdu marki RENAULT model 160.65 Mascott E3 6.5 t, rok produkcji   2006, nr rejestracyjny WBR 18AK  zawarto umowę o następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:

samochodu ciężarowego  marki RENAULT model 160.65 Mascott E3 6.5 t

rok produkcji   2006

nr rejestracyjny WBR 18AK

nr identyfikacyjny nadwozia: VF654ANA000032908

 

§2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

 

§3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:………………………………………..

Słownie:………………………………………………………………………………………..

 

§4

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedającego. Termin płatności ustala się na 7 dni od daty odbioru faktury przez Kupującego.

Wydanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, po dokonaniu wpłaty przez Kupującego.

 

§5

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu osobowego i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

§6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Kupujący.

 

§7

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§9

Wypełnienie niniejszej umowy przez Sprzedającego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Kupującego w celu realizacji umowy (w zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

 

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedający:                                                                                               Kupujący:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Załącznik nr 4 do

Zarządzenia  Wójta Gminy Stara Błotnica 

Nr 43.2019 z dnia 09.05.2019 r

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY: Gmina Stara Błotnica

        Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica

 

ODBIERAJĄCY:……………………………………………………………………………….

 

W dniu……… 2019 roku przekazano ......................................................................................

autobus marki  Autosan S.A. H9.21 12,5t, rok produkcji 2002, o następujących parametrach:

1.         data pierwszej rejestracji – 04.09.2002 r.,

2.         data ważności badania tech.- 28.02.2019r

3.         wskazanie drogomierza –629717 km,

4.         Nr identyfikacyjny - SUASW3AAP2S022088

5.         numer rejestracyjny – WBR J710

6.         silnik z zapłonem samoczynnym,

7.         pojemność skokowa silnika/moc silnika – 6540cm3/110KW (150KM)

8.         liczba osi/rodzaj napędu – 2/4x2/manualna

9.         liczba miejsc siedzących 43,

10.       Rozstaw osi  4700mm,

11.       Doładowanie turbosprężarka,

12.       Liczba cylindrów 6/rzędowy,

13        Długość/Szerokość/Wysokość 10000mm/2500mm/3150mm

 

 

Przekazujący wraz z samochodem wyda Odbierającemu:

- dowód rejestracyjny,

- potwierdzenie ubezpieczenia

 

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY:                                                                      ODBIERAJĄCY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Załącznik nr 4A do

Zarządzenia  Wójta Gminy Stara Błotnica 

Nr 43.2019 z dnia 09.05.2019 r

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY: Gmina Stara Błotnica

        Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica

 

ODBIERAJĄCY:………………………………………………………………………………

 

W dniu……… 2019 roku przekazano

      samochodu ciężarowego  marki RENAULT model 160.65 Mascott E3 6.5 t                              z 2006 r. nr rejestracyjny WBR 18AK ,

1.         Data pierwszej rejestracji – 22.06.2007 r.,

2.         Data ważności badania tech.- 26.06.2019r

3.         Wskazanie drogomierza –   133800 km,

4.         Pojazd z zabudową do wywozu nieczystości

5.         Nr identyfikacyjny – VF654ANA000032908

6.         Numer rejestracyjny – WBR 18AK

7.         Silnik z zapłonem samoczynnym,

8.         Pojemność skokowa silnika/moc silnika – 2953cm/115kW (156KM)

9.         Liczba osi/rodzaj napędu – 2/4x2/manualna

10.       Norma spalin E3

11.      Rozstaw osi  4630mm,

12.      Liczba cylindrów/układ cylindrów - 4/rzędowy,

13.      Dop.masa całk./Ładowność – 6500kg/3025 kg

14.      Rodzaj kabiny - krótka

 

Przekazujący wraz z samochodem wyda Odbierającemu:

- dowód rejestracyjny,

- potwierdzenie ubezpieczenia

 

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY:                                                                      ODBIERAJĄCY:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć