Nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

Ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny,

 forma zatrudnienia – umowa zlecenie na czas określony od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

 

            Asystentem rodziny może być osoba, która :

 

1) posiada:

-   wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie  

     lub praca socjalna , lub

-   wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy

    z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

    lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony

    na postawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

-   wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także

    udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej

     zawieszona ani ograniczona,

3)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej

     wynika z tytułu egzekucyjnego,

4)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

     przestępstwo skarbowe.

 

            Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

  i w  konsultacji z pracownikiem socjalnym ,

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy

  zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku

   umieszczonemu w pieczy zastępczej,

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu

   umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

- wspieranie aktywności społecznej rodzin,

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu

  kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

- udzielanie wsparcia rodzicom, w szczególności poprzez udział w zajęciach

  psychoedukacyjnych,

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

  dzieci i rodzin,

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

   

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu  pracy z rodziną,

- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi

  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi

  się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa

  w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.  ), lub innymi podmiotami, których pomoc

    przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

            Wymagania dodatkowe:

 

- prawo jazdy i własny samochód,

- znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

   pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości

   i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie

   danych osobowych,

- wysoka kultura osobista,

- znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

- umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność

   na stres,

- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi

  jednostkami i instytucjami,

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

- nieposzlakowana opinia,

 

 

            Informacje dodatkowe:

 

- asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony

  przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,

- praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika

  socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona,

- asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez

  gminę,

- asystent rodziny jest zobowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji

  w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach

  oraz samokształcenie,

- asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu

  wskazanym przez rodzinę,

- jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe,

  podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty,

  których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną – udzielają asystentowi rodziny

  odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych,

- liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę,

   jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć

  15 rodzin,

- asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania

   przez niego usług asystenta rodziny,

- praca asystenta będzie wykonywana w formie umowy zlecenie na czas określony

  od 01.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

- wykonanie zlecenia będzie oznaczało pracę także w godzinach popołudniowych oraz

  w dni wolne od pracy, również w weekendy ( 40 godz. tygodniowo).

 

            Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- list motywacyjny z CV opatrzony klauzulą: ,,oświadczam , że wyrażam zgodę

  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)’’.

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

- kopie świadectw pracy,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw

  publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne

  przestępstwo skarbowe

-oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku,

  gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego

   lub zatwierdzonego przez sąd,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,

 

            Termin i sposób składania ofert:

 

- dokumenty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,, Asystent rodziny’’ należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 16 lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stara Błotnica 46,

26-806 Stara Błotnica

w terminie d0 25.05.2015 do godz. 13.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 48 ) 385-77-90 w 36

w dniach od pon. – pt. w godz. 7.30 do 15.30.

 

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

           

                                    

                                                                                                Kierownik

                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                                                                                           Grażyna Stefańczyk

Wróć