tl_files/tiny_templates/prawo.jpg 


Akty prawne:

Pełny tekst aktów prawnych do pobrania na stronie http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

I. Pomoc Społeczna

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 (tekst jednolity)

2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz.U.09.127.1055

 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U.05.217.1837

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo Dz.U.95.92.460

5. USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.06.25.186

6. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" M.P.07.45.53

 

II. Świadczenia Rodzinne

1. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

 

2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych( Dz. U. z 2009r.,Nr.129, poz.1058)

 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U .z  2005r. ,Nr.105 poz..881 z późń. zm. )

 

4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2009 r. Nr 1 , poz. 7, z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836).

 

Wróć