(2012-07-24) Załącznik nr 3 do SIWZ

Załączniki nr 3, 4a, 4b do SIWZ

UMOWA NR.../2012

 

Zawarta dnia ……… 2012 roku, pomiędzy Gminą Stara Błotnica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy działający przez Panią Grażynę Stefańczyk – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Stara Błotnica, zwaną dalej "Zamawiającym",

przy kontrasygnacie Głównego księgowego GOPS Pani Anny Dutkiewicz

 a 

Przedsiębiorstwem …………………….

reprezentowanym przez ……………zwanym dalej „Wykonawcą, której treść określono w następujący sposób:

 

§ 1

 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń zawodowych, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp.

 

Nazwa szkolenia

 

Ilość osób

 

Ilość godzin na jedną osobę

 

1.

Opiekunka społeczna

2

100

2.

Kucharz

2

100

3.

Obsługa kasy fiskalnej

2

40

4.

Spawanie metodą MAG/135

2

67

5.

Prawo jazdy kategorii B

3

60

6.

Prawo jazdy kat. C

2

45

 

w ramach projektu pt.” Nowe szanse - nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik: „Przedmiot zamówienia” stanowiący integralną część umowy.

 

§2

 

 1. Całkowita wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w §1 umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto …….złotych( słownie: …………..złotych )
 2. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za usługi rzeczywiście wykonane    z   zastosowaniem   cen jednostkowych określonych  w ofercie.

 

 1. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem maksymalnym i może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu z zastosowaniem cen określonych w ofercie   w następujących przypadkach:

a)       w przypadku przerwania przez uczestnika kursu/szkolenia, z przyczyn od niego niezależnych  w trakcie trwania kursu/szkolenia zapłata za szkolenie ww. osoby nastąpi proporcjonalnie do okresu faktycznego uczestnictwa tej osoby w kursie/szkoleniu,  z  zastosowaniem cen  określonych w ofercie,

b)      Wykonawca nie  wykona kursów/szkoleń określonych umową,

c)      Wykonawca nie wywiąże się z realizacji kursu/szkolenia dla liczby uczestników określonej w niniejszej umowie w innych wypadkach niż przewidzianych w umowie,

 1. Ceny jednostkowe za kurs/szkolenie 1 osoby, określone w ofercie przez Wykonawcę pozostają niezmienne przez cały czas trwania umowy,
 2. Wynagrodzenie określone w postanowieniach poprzedzających uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją jego obowiązków umownych określonych  w  niniejszej umowie i załączniku  do umowy: przedmiot zamówienia, związanych   z  przeprowadzeniem  kursów i szkoleń w szczególności: ubezpieczenie NW wszystkich uczestników kursów/szkoleń, badań lekarskich  jeżeli specyfika kursu/szkolenia tego wymaga, koszty pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych, odzieży ochronnej, kosztów przejazdów, wyżywienia, zapewnienia sprzętu i  innych kosztów promocji projektu.

 

§3

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń uwzględniając w szczególności liczbę grup, ilość osób w grupie.

 

§4

 

Wykonawca zapewnia, że kursy/szkolenia zostaną przeprowadzone przez osoby wskazane  w ofercie Wykonawcy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danego kursu/szkolenia. Zmiana prowadzącego może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że osoba zastępująca dysponuje wszystkimi udokumentowanymi kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia kursów i zajęć.

 

 

§5

 

Miejsce przeprowadzenia kursów/szkoleń jest zgodnie ze złożoną ofertą i przeprowadzone będzie w……………………………

 

§6

 

Wykonawca oświadcza, w chwili zawarcia umowy :

 1. dysponuje odpowiednią kadrą szkoleniową do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych o kwalifikacjach niezbędnych  do przeprowadzenia kursów/szkoleń i zajęć w zakresie objętym umową,
 2. dysponuje tytułem prawnym do lokali i pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia na okres trwania niniejszej umowy,
 3. dysponuje wszystkimi niezbędnymi pomocami i materiałami dydaktycznymi niezbędnymi do prowadzenia zajęć,

 

§ 7

 

 1. Wykonawca na okres trwania kursów/szkoleń na własny koszt musi zapewnić :
  1. warunki lokalowe/techniczne, zapewnić/wyposażyć sale szkoleniowe w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, a uczestników w materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu kursu/szkolenia;
  2. warunki zgodne z przepisami BHP, a w trakcie trwania kursu/szkolenia zapewnić odzież  ochronną
  3. uczestnikom kursu/szkolenia wyżywienie tj. obiad jednodaniowy, napoje, ciastka
  4. niezbędne badania lekarskie wymagane ze względu na specyfikę kursu/szkolenia
  5. zapewnienie dojazdu i powrotu lub sfinansowanie kosztów przejazdu.
 2. Wykonawca ma obowiązek na swój koszt ubezpieczyć wszystkich uczestników kursów/szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z kursem/ szkoleniem i drogą z domu do miejsca kursu/szkolenia  i z miejsca kursu/szkolenia do  domu, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
 3. Program kursów/szkoleń zawodowych powinien być przeprowadzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 31 poz.216).i innymi przepisami określającymi uzyskiwanie określonych kwalifikacji i uprawnień w ramach prowadzonych kursów/szkoleń.

4. Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się od poniedziałku do piątku maksymalnie 
     6 godzin zegarowych dziennie z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy na posiłek.

5. Wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nadprawidłową realizacją zawartej umowy.

6. Indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów poszczególnych uczestników i zwiększenia pomocy wobec osób mających trudności w procesie nauczania.

7. Powiadomienia Zamawiającego na 3 dni wcześniej, o dacie i godzinie oceny końcowej uczestników kursów/szkoleń.

8. Realizacja kursu/szkolenia powinna odbywać się w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczno – pedagogiczne.

9. Wykonawca przekaże uczestnikom kursów/szkoleń materiały szkoleniowe i dydaktyczne umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do egzaminu końcowego.

10. Wykonawca przed rozpoczęciem kursu/szkolenia, jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć. Wykonawca w ramach zajęć zapewni osobom skierowanym na kurs materiały dydaktyczne na własność i wyposażenie w postaci zeszytu/notatnika, teczki oraz długopisu.

11. Wykonawca obligatoryjnie musi dostarczyć Zamawiającemu:

1/potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników  

                 kursu/szkolenia;

            2/  kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających

              ukończenie  kursu/szkolenia i  uzyskanie kwalifikacji;

            3  /kserokopie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów 

                 potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;

            4/  imienne wykaz osób, które nie ukończyły kursu/szkolenia;

            5/  kopie ankiet służących do oceny kursu/szkolenia;

 

       12.Wykonawca przeprowadzi egzamin końcowy wewnętrzny, pozwalający ocenić nabyte  

             przez  uczestników kursu/szkolenia umiejętności.

 

§ 8

 

Wykonawca obowiązany jest do promocji projektu  poprzez oznaczenia (ostemplowania,  oplakatowania) przy użyciu znaków przedstawiających logo EFS-u oraz programu Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki  w szczególności jest zobowiązany do

 

 1. wydania absolwentom kursu/szkolenia dokumentu ukończenia, który powinien zawierać informację o realizowaniu kursu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

 1. umieszczania logo Europejskiego Funduszu Społecznego na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego projektu,

 

3. poinformowania uczestników szkolenia, iż jest ono organizowane w ramach projektu  

   „ Nowe szanse – nowe możliwości ” współfinansowanego przez Unię Europejską w

    ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 9

 

 Ponadto  Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem i harmonogramem,
 2. zapewnienia wszelkich materiałów dydaktycznych, niezbędnych do właściwej  

realizacji umowy,

 1. zapewnienia stałego nadzoru metodycznego,
 2. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w postaci harmonogramów zajęć oraz

dzienników zajęć, list obecności, dokumentacji fotograficznej itp.,

 1. sporządzenia i przygotowania zaświadczeń ukończenia poszczególnych kursów/ szkoleń,
 2. pozostawania w stałym kontakcie   z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Starej Błotnicy,

 1. 7.      poświadczenie kwalifikacji zawodowych wykładowców realizujących zajęcia,

 

8.      bieżącego informowania Zamawiającego  o nieobecności na szkoleniu osób przez

 

niego skierowanych lub też rezygnacji z uczestnictwa w  kursie w trakcie jego trwania

 

– pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób,

 

 1. przeprowadzenia  po zakończeniu szkolenia badań ankietowych uczestników

     kursów/szkoleń dotyczących weryfikacji poziomu zawartości merytorycznej zajęć, a  

     także jakości prowadzonych zajęć. Zakres ankiety zostanie uzgodniony

     z Zamawiającym,

 1. wydania  każdemu   uczestnikowi szkolenia zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu

 

kursu/szkolenia,

 

 1. sporządzanie protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego ze szkoleniem

 

 • oraz w drodze do i z miejsca kursu/szkolenia powstałego z udziałem osoby      skierowanej na szkolenie przez Zamawiającego

 

 1. przekazania  Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu/szkolenia 

             danej  grupy  uczestników:

          a/ kserokopii protokołu z egzaminu oraz imiennego wykazu osób, które ukończyły

 

              kurs/szkolenie z wynikiem pozytywnym oraz wykazu osób,  które kursu/szkolenia 

 

              nie ukończyły, nie zdały egzaminu bądź  nie przystąpiły do egzaminu końcowego,

 

          b/ potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie list obecności uczestników

              szkolenia na zajęciach;

          c/ imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs/szkolenie, z podaniem ocen, jeśli 

              kurs/szkolenie kończył się  oceną;

    d/ potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczeń/certyfikatów

        potwierdzających  ukończenie kursu/szkolenia przez jego uczestników,

    e/ potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii imiennego – zbiorowego

       ubezpieczenia wszystkich uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych

       wypadków,.

    f/ kserokopii innych dokumentów związanych z organizacją usługi o które na piśmie

       zwróci się Zamawiający.

          gankiet uczestników szkolenia wraz z analizą wyników,

          h/ dziennika zajęć,

          i/  dokumentację fotograficzną.

§ 10

 

1.Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż przysługują mu do programu szkoleniowego   wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz, że dzieło stanowiące przedmiot umowy nie   jest obciążone  żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

 

2.Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli przez Zamawiającego prawidłowości realizacji umowy oraz udostępni do wglądu pełną dokumentację związaną z wykonaniem umowy.

§11

 

1.Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające zabezpieczenie danych osobowych osób biorących udział w projekcie oraz uczestników kursów/szkoleń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych   z realizowanym zamówieniem w sposób zapewniający dostępność, poufność, bezpieczeństwo do dnia 31.12.2020r.
 2. Ponadto Wykonawca ma obowiązek informowania o miejscu archiwizowania tych dokumentów. Jednostki kontrolujące przedmiot umowy winny mieć dostęp do

           dokumentacji w zakresie przeprowadzonego szkolenia zgodnie z obowiązującymi  

      przepisami.

 1. Wykonawca jest upoważniony do przetworzenia  danych osobowych uczestników kursu/szkolenia w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy
 2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych  osobowych           (t.j.  Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej wygaśnięciu.

6.      Wykonawca  jest  zobowiązany do  zachowania  w  bezwzględnej  poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności, co do treści dokumentów udostępnionych dla wykonania umowy oraz konsultacji prowadzonych z Zamawiającym ze szczególnym uwzględnieniem  tajemnicy służbowej.

7.      W szczególności tajemnicę służbową stanowią wszystkie  dane osobowe, w tym  wszelkie   dane osobowe dotyczące uczestników szkolenia.

 1. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych danych i informacji dotyczących tajemnicy służbowej
(2012-07-24) Ogłoszenie o przetargu

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy.

Adres: 26-806 Stara Błotnica nr 46

Telefon: 048 385 78 95, 048 385 77 90 w 36, faks: 048 385 78 95 

REGON: 672773150 NIP: 798-13-96-081

II .   Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r./ /tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w 2012 roku w ramach aktywnej integracji uczestników projektu systemowego „ Nowe szanse – nowe możliwości ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach Priorytetu VII  - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje  6 zadań  w tym:

Zadanie 1: Kurs opiekunka społeczna– wobec skierowanych przez Zamawiającego, na imiennej liście – 2 osoby,

Zadanie 2: Kurs prawo jazdy kat. C – wobec skierowanych przez Zamawiającego, na imiennej liście – 2 osoby

Zadanie 3: Kurs obsługi kasy fiskalnej – wobec skierowanych przez Zamawiającego, na imiennej liście – 2 osoby 

Zadanie  4Kurs kucharz – wobec skierowanych przez Zamawiającego, na imiennej liście – 2 osoby

Zadanie 5: Kurs prawo jazdy kat. B – wobec skierowanych przez Zamawiającego, na imiennej liście – 3 osoby

Zadanie 6: Kurs spawanie metodą MAG/135 – wobec skierowanych przez Zamawiającego, na imiennej liście – 2 osoby

3. Opis szczegółowy  zamówienia.

W koszt zamówienia należy wliczyć  w szczególności:

Zadanie 1: Kurs  opiekunka  społeczna  – 2 osoby

1. Liczba godzin: minimum 100 godzin szkolenia

2. Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o programy przygotowane przez Wykonawcę i obejmować:

•  podstawowe zagadnienia z zakresu pediatrii, geriatrii i gerontologii

•  podstawy psychologii i psychiatrii,

•  zasady żywienia dzieci oraz osób starszych i chorych,

•  ratownictwo medyczne,

•  etyka zawodowa

•  aspekty prawne pracy opiekunki społecznej

•  radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych

 3. Kurs zakończony egzaminem oraz wydanie zaświadczenia w przypadku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu.

Zadanie 2: Kurs prawo jazdy kat .C – 2 osoby,

1. Liczba godzin zajęć: minimum 45 godz.kursu zgodnie z przewidzianymi stosownymi przepisami, którego zaliczenie uprawnia do złożenia egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C.

2. Koszt wykonania wymaganych badań lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. C,

3. Koszt opłacenia pierwszego państwowego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego ( teoretyczny i praktyczny),

4. Program szkolenia ma być zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.)

Zadanie 3: Kurs obsługi kasy fiskalnej – 2 osoby

1. Liczba godzin : minimum 40 godzin szkolenia

2.  Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o programy przygotowane przez Wykonawcę i obejmować:

• przepisy dotyczące eksploatacji oraz warunków technicznych jakim mają odpowiadać kasy fiskalne,

• typy kas fiskalnych dostępnych na rynku polskim,

• obsługa kas fiskalnych, omówienie różnic w obsłudze innych modeli kas,

• samodzielne ćwiczenia praktyczne,

3. Kurs zakończony egzaminem oraz wydanie zaświadczenia w przypadku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu.    

Zadanie 4: Kurs  kucharz  – 2 osoby

Liczba godzin : minimum 100 godzin szkolenia

2.Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o programy przygotowane przez Wykonawcę   i obejmować:

          • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,

          • zasady racjonalnego żywienia,

          • zasady nakrywania do stołu – przygotowywanie imprez okolicznościowych,

          • techniki przygotowywania posiłków,

          • zasady budowania jadłospisu.    

3. Koszt wykonania wymaganych badań lekarskich.

4.  Kurs zakończony egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia w przypadku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu.

Zadanie 5: Kurs prawo jazdy kat. B – 3 osoby

1.  Liczba godzin zajęć dydaktycznych, minimum 60 godzin

2.  Koszt wykonania wymaganych badań lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B,

3. Koszt opłacenia pierwszego państwowego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego ( teoretyczny i praktyczny),

4.  Program szkolenia ma być zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz.1834 z późn. zm.)

Zadanie 6: Kurs spawania metodą MAG/135 – 2 osoby

1. Liczba godzin: 100 godzin zajęć.

2. Szkolenie musi obejmować zagadnienia , po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia i umiejętności niezbędne do samodzielnego spawania z zastosowaniem metody MAG.

3. Koszt badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania ww. zawodu. 

4 . Kurs zakończony egzaminem przed Komisja Instytutu Spawalnictwa oraz wydaniem książeczki spawacza.    

4. Elementy wchodzące w skład kursów – wspólne dla zadań 1-6

 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy program - zakres tematyczny kursów z podziałem na godziny/harmonogram/, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego
 2. Wykonawca zapewnia kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie miejscowości Stara Błotnica lub Radom( jeżeli zajęcia będą się odbywały na ternie miasta Radomia, Wykonawca zapewni dojazd i powrót z prowadzonych zajęć lub sfinansuje koszty przejazdu), wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kursu- w zależności od specyfikacji oraz zapewniające warunki w oparciu o zasady BHP i PPOŻ,
 3. Wykonawca zapewnia materiały piśmienno-biurowe (notatnik, długopis), materiały dydaktyczne, literaturę niezbędną do przeprowadzenia kursu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych 

      1 kompletu materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla uczestników usługi,

 1. W trakcie zajęć należy przewidzieć przerwy w ramach, których Wykonawca zapewni obiad –jednodaniowy i serwis kawowy ( w tym: kawa, herbata, cukier, śmietanka, woda, soki, ciastka deserowe, paluszki, wg. potrzeb),

 2. Wykonawca pokrywa koszt egzaminu, (jeśli dotyczy),

   

 3. Wykonawca pokrywa koszt badań lekarskich dla uczestników, (jeśli są wymagane),

   

 4. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestników od NNW na czas uczestnictwa w szkoleniu,

   

 5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji: list obecności uczestników szkolenia, dziennika zajęć, imiennej listy odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń.

   

 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż siedem dni po zakończeniu kursu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów(list obecności uczestników szkolenia, dziennika zajęć, imiennej listy odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń.)

   

 7. Przeprowadzenie ankiet  po zakończeniu szkolenia (ewaluacja dot. weryfikacji poziomu zawartości merytorycznej zajęć a także, jakości prowadzonych zajęć) Wykonawca przedkłada kserokopię ankiet dla Zamawiającego.

   

 8. Wykonawca zapewnia odzież roboczą, (jeśli dotyczy)

   

 9. Wykonawca zapewnia materiały specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia kursów zgodnie z jego specyfikacją, (jeśli dotyczy),

   

 10. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasad oznaczania/ promocji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartych w wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL z dnia 4 lutego 2009r., w szczególności w zakresie oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń, certyfikatów, programów szkoleń. Cała dokumentacja związana z realizacją szkolenia musi  być odpowiednio oznakowana poprzez umieszczenie logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informacji o fakcie współfinansowania zkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach   Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1. Na pierwszych zajęciach Wykonawca przedstawi i wręczy każdemu uczestnikowi szkolenia program szkolenia i harmonogram czasowy szkolenia z uwzględnieniem przerw.

   

 2. Określone szkolenia/kursy należy przeprowadzić w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej dany kurs/szkolenie.

   

16. Osoby kończące kursy otrzymują zaświadczenie o ukończeniukursu wydane na  podstawie §6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zajęć oraz ich rejestracji / filmowanie, nagranie audio, fotografowanie/.

 

18. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca wskaże w ofercie  część zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na w/w szkolenia

 

4. Kody CPV:

 

80.50.00.00-9 – usługi szkoleniowe,

80.53.00.00-08 – usługi szkolenia zawodowego,

80.53.10.00-5 – usługi szkolenia przemysłowego i technicznego,

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania dla całości przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia 30.11.2012 r.,

 

termin wykonania zamówienia na poszczególne zadania winien zostać uzgodniony   z Zamawiającym.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

1.  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

 

* Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie przedłożonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 4a do SIWZ oraz 4b do SIWZ)

 

Warunek posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. Nr 4a do SIWZ)

 

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia- ocena będzie dokonana na podstawie:

 

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. Nr 4a do SIWZ)

 

b) wykazu należycie wykonanej w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 usługi szkoleniowej dla minimum 5 osób jednorazowo, w zakresie: kursu opiekunka społeczna, kursu prawo jazdy kat. B, kursu prawo jazdy kat. C, kursu obsługi kasy fiskalnej, kursu kucharz, kursu spawania metodą MAG( wzór wykazu stanowi zał. Nr 2a do SIWZ)

 

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- ocena będzie dokonana na podstawie:

 

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. Nr 4a do SIWZ)

b) posiadanie  na czas realizacji zamówienia osób: z kwalifikacjami instruktora nauki jazdy (prawo jazdy kat. B i C ), osób z kwalifikacjami do nauki kursu kucharza, opiekunki społecznej, obsługi kasy fiskalnej, spawania metodą MAG/135 ( wzór wykazu stanowi zał. Nr 2b do SIWZ)

Warunek sytuacja ekonomiczna i finansowa- ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. Nr 4a do SIWZ)

 

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego- spełnia/nie spełnia.

 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

1/ oświadczenia:

 

4a, 4b, że reprezentowana firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz spełnia wymogi Art. 22 ust. 1 przedmiotowego Prawa(załącznik. Nr 4a do SIWZ oraz 4b do SIWZ)

 

2/ wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 usługi szkoleniowej dla minimum 5 osób jednorazowo, w zakresie: kursu opiekunka społeczna, kursu prawo jazdy kat. B, kursu prawo jazdy kat. C, kursu obsługi kasy fiskalnej, kursu kucharz, kursu spawania metodą MAG, z dokumentem potwierdzającym, że usługa została należycie wykonana(załącznik Nr 2a do SIWZ)

 

3/ wykaz posiadania na czas realizacji zamówienia  osób z kwalifikacjami: instruktora nauki jazdy ( prawo jazdy kat.B i C ) osób z kwalifikacjami do nauki kursu kucharza, opiekunki społecznej, obsługi kasy fiskalnej, spawania metodą MAG/135,  (załącznik Nr 2b do SIWZ)

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie pisemnej.

 

2. Korespondencję należy kierować na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy

Stara Błotnica 46

26 – 806 Stara Błotnica

3. Godziny pracy Zamawiającego są następujące: 07:30 – 15:30.

 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest : Bogumiła Zalewska,

tel: 48) 385-78 -95

VIII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ.

 

1. Wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie na piśmie, nie później do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.)

 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.

 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

 

5. Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.).

 

6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem:  www.starablotnica.bip.org.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej pod adresem www.starablotnica.bip.org.pl.

 

10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium: Wadium przetargowe: nie wymagane.

 

X. Termin związania ofertą.

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej (wg. wzoru załącznik nr 1 do SIWZ)

 

3. Oferta powinna zawierać:

 

- datę sporządzenia oferty

- dane o wykonawcy: nazwa firmy, dokładny adres, telefon, fax, itp

- cenę oferty netto, cenę brutto, cenę jednostkową,

- termin wykonania zamówienia: do 30.11.2012r.

 

4. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. Alternatywy zostaną odrzucone.

 

5. Oferta oraz wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

 

6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Oferta wraz z załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie.

 

7. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane przez osobę upoważnioną.

 

8. Wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez składającego ofertę.

 

9. Ofertę należy zapakować w dwie koperty. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i oznaczona następująco:

 

Oferta na :Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w 2012 roku w ramach aktywnej integracji uczestników projektu systemowego „ Nowe szanse – nowe możliwości” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy  w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Podziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” nie otwierać przed godziną 12:15 dn. 02.08.2012r.

 

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności.

 

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub drogą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XII. Miejsce i termin składania ofert:

Wróć