Zapytanie ofertowe

którego przedmiotem zamówienia jest:

PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW

DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE STARA BŁOTNICA

1. ZamAwiający

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja”

Jastrzębia 118 P m 4

26-631 Jastrzębia

NIP 7962831386, REGON 141414301

Telefon: (48)610 68 50; 508 865 834

Adres e-mail: ela.pietruszewska@wp.pl

2.OPIS PrzedmiotU zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do 4 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica.
2.2. Do punktów przedszkolnych będzie uczęszczać ok. 80 dzieci.
2.3. Ilość dostarczanych posiłków uzależniona będzie od faktycznej ilości dzieci uczestniczących w zajęciach przedszkolnych. Przewiduje się zmniejszenie ilości posiłków, w zależności od ewentualnych zmian ilościowych w granicach 20%.
2.4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku, jeden raz w ciągu dnia w ilościach uzgodnionych z Koordynatorką Projektu lub osobą przez nią upoważnioną, na 1 dzień przed ich dostawą.
2.5. Miejsca dostaw posiłków: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Sieklukach
Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe
Punkt Przedszkolny „Krasnoludek” w Starym Kadłubie

2.6. Przygotowane potrawy muszą zawierać odpowiednią ilość składników odżywczych i energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami żywieniowymi.
2.7. Wykonawca musi gwarantować przygotowanie różnego rodzajów diet, w tym bezglutenowej, zgodnie z wytycznymi lekarza.
2.8. Szczegółowy jadłospis obejmujący 10- dniowy okres realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca przedłoży zamawiającemu do zatwierdzenia na 7 dni wcześniej.
2.9. Posiłki muszą być przygotowane z zachowaniem odpowiednich norm jakościowych
i higieniczno-sanitarnych, z produktów świeżych.
2.10. Posiłki muszą być zróżnicowane, urozmaicone i gorące.
2.11. Wykonawca dostarczający gotowe posiłki winien zapewnić:
• ich odpowiednią temperaturę w chwili dostawy
• odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne dostaw
• odpowiednie pojemniki jednorazowe
• sztućce jednorazowe

2.12. Wykonawca w celu dowożenia posiłków zobowiązany jest posiadać do dyspozycji samochód przystosowany do przewozu żywności, w tym dań gorących.
2.13. Miejsce do spożywania posiłków zapewnia zamawiający.
2.14. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego odbioru powstających odpadków pokonsumpcyjnych wraz ze zużytymi naczyniami jednorazowego użytku.

3. Termin realizacji zamówienia

Posiłki będą dostarczane w okresie od dnia 03.09.2013 do dnia 11.07.2014 roku w dniach pracy placówek. Około 16 800 posiłków.  

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Prosimy o przygotowanie oferty:
1.1 Posiłek jednodaniowy + dodatek typu podwieczorek (owoc, jogurt, ciasto, kanapka itp.)
Wymagania dla dostarczanych posiłków:
Przez posiłek należy rozumieć gorący jednodaniowy posiłek (drugie danie lub zupa),
w ciągu tygodnia dwa razy zupa oraz trzy razy drugie danie, a przynajmniej 2 razy
w tygodniu powinien być to posiłek mięsny. Gorący posiłek oznacza jego temperaturę nie niższą niż 65 oC.
Podwieczorek szczególnie w dniach zup lub posiłków bezmięsnych bardziej treściwy np. ciasto, bułka słodka lub kanapka itp.

Oferta powinna zawierać:
- przykładowy jadłospis na 10 dni z podaniem gramatury posiłku,
- cenę brutto dziennego wyżywienia jednego dziecka z wyodrębnieniem stawki VAT,
- cena podana w ofercie będzie uwzględniała wszystkie koszty, opłaty i zobowiązania
związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
- warunki dostawy,
- formę płatności.

 

5. kryteria oceny OFERT

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się kryterium ceny: 

 • cena  oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • cena – 80 pkt.
  • różnorodność posiłków w przykładowych jadłospisach oraz ich gramatura
   wg norm żywieniowych  dla dzieci w wieku 3-5 lat – 10 pkt.
  • warunki dostawy – 5 pkt.
  • warunki płatności – 5 pkt.

2.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów.

3.    W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.    Informacje o wyborze, bądź odrzuceniu oferty zostanie przedstawiona oferentom niezwłocznie drogą e- mail lub pocztową

 

6. informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości
         realizacji zamówienia

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyklucza się podmioty, które powiązane są 
z zamawiającym lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań

7.Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.08.2013, r. do godz. 15:00 w jednym egzemplarzu osobiście lub w formie pisemnej na adres Stowarzyszenia albo w formie elektronicznej na adres e-mail. W przypadku wysłania oferty pocztą proszę o telefoniczne poinformowanie o tym fakcie w dniu nadania przesyłki. 

Prezes Stowarzyszenia

Elżbieta Pietruszewska

 

Wróć