Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (2019-10-01)

tl_files/tiny_templates/aaa10.2019/informacja na strone - folia.jpg Szanowni Mieszkańcy

     W związku z przygotowywaniem przez Gminę Stara Błotnica wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuję, iż od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.w Urzędzie Gminy Stara Błotnica, pok.nr. 6 przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do utylizacji odpadów ...

Więcej...

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stara Błotnica

I N F O R M A C J A

W dniu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Błotnica, zarządzonych na dzień
23 czerwca 2019 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Starej Błotnicy rozpoczyna pracę w lokalu wyborczym

w dniu 23 czerwca 2019 r. o godz.  600.

 

GŁOSOWANIE   W   LOKALU   WYBORCZYM

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 CZERWCA 2019 R.

OD  GODZINY   700   DO  GODZINY   2100.

Więcej...

Składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja (2019-05-15)

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Więcej...

Porady psychologa (2019-02-20)

Wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach informuje, że od 27 lutego

2019 roku będzie możliwość skorzystania z porad psychologa, który będzie do dyspozycji mieszkańców gminy w budynku Urzędu Gminy, pokój nr 6, w każdą środę, w godzinach od 13.00 do 15.00 .

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy.

Więcej...

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (2019-02-19)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadania publicznego w 2019 r. w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadania –  upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej – tenis stołowy.

Więcej...

System Informacji Przestrzennej

tl_files/tiny_templates/aaa2_2019/System informacji przestrzennej stara blotnica.jpg Gmina Stara Błotnica dołączyła do grona samorządów posiadających system e-Gmina z modułem iMPA – Internetowy Manager Punktów Adresowych. System Informacji Przestrzennej Gminy Stara Błotnica oferuje wykaz punktów adresowych na tle podkładu mapy ewidencyjnej. Wejść do Systemu Informacji Przestrzennej można poprzez zakładkę na stronie  www.starablotnica.pl lub bezpośrednio, wpisując adres http://starablotnica.e-mapa.net/ Zachęcam do współuczestnictwa w rozwijaniu i uaktualnianiu danych zawartych w SIP Gminy Stara Błotnica. W przypadku jakichkolwiek niezgodności  prosimy korzystać z przycisku „Zgłoś problem” lub zgłosić telefonicznie pod nr (48) 385 77 90 wew. 31

Więcej...

Informacja dotycząca Zakładu Aktywności Zawodowej (2019-01-30)

Z wielką radością informujemy, że od 1 kwietnia 2019r na terenie Powiatu Białobrzeskiego w gminie Promna powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. Pracę w zakładzie znajdą głównie osoby legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zakład Aktywności Zawodowej będzie świadczył między innymi usługi gastronomiczne. Miejsce pracy będzie odpowiednio dostosowane do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością oraz zapewni różne formy rehabilitacji. 


Więcej...

Ankieta monitorująca dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju (2019-01-18)

   Drodzy Mieszkańcy!
 
Od początku funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Zapilicze" dokładamy wszelkich starań aby nasze działania jak najlepiej odpowiadały na Państwa potrzeby, jednakże bez pomocy i wskazówek z Państwa strony będzie to trudne.
U przejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, ponieważ wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju a tym samym rozwijać nasz region!  
 

Więcej...

Przyjmowanie wniosków o zwrot części podatku akcyzowego (2019-01-23)

tl_files/tiny_templates/aa01_2019/zajawka podatekakcyzowy.jpg Wójt Gminy Stara Błotnica informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
•w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

Więcej...

E-akta (2019-01-17)

tl_files/tiny_templates/aa01_2019/eakta zajawka.jpg AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA
Obecnie dokumentację pracowniczą płatnik składek przechowuje w formie papierowej. Od stycznia będzie mógł decydować w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie.

Więcej...

Dyżury aptek w 2019 r. (2019-01-08)

tl_files/tiny_templates/aaaLoga/dyzury aptek.jpg W roku 2019 nie będzie całodobowych dyżurów aptek.
Na ostatniej sesji mijającego roku 2018 w dniu 28 grudnia Rada Powiatu Białobrzeskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019. Zasadniczą różnicą w stosunku do lat poprzednich jest brak całodobowych dyżurów aptek, w roku 2019 
Apteki będą dyżurować cyklicznie w godzinach od 8:00 do 23:00.

Po godzinie 23: 00 leki można zakupić w dwóch pracujących całodobowo aptekach w Radomiu:
1.Apteka ul. pl. Konstytucji 3 maja 5, tel. 48 362 34 16
2.Apteka ul. R. Traugutta 1 A, tel. 48 362 68 42 oraz 48 340 03 40

Więcej...

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza (2019-01-08)

tl_files/tiny_templates/aaaLoga/WCOKryzysowego logo.jpgWBZK-I.7010.01.2019
W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

tl_files/tiny_templates/aaaLoga/WCOKryzysowego logo.jpgWBZK-I.7010.01.2019
W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

Więcej...

Limit pomocy de minimis w rolnictwie (2018-12-17)

Informacja dla rolników w sprawie ulg podatkowych 

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, iż zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystany został w 100% krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Błotnica jako organ podatkowy – do dnia 31 grudnia 2018 roku nie może udzielać żadnej pomocy de minimis w rolnictwie. Wiąże się to z niemożnością wydania pozytywnych decyzji w takich sprawach podatkach jak.: odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty i umarzanie zaległości, umarzanie odsetek czy udzielanie ulg z tytułu kupna gruntów.

Więcej...

Prawo do tłumacza migowego

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 r. poz.1824) przepisy ustawy realizowane są między innymi przez organy administracji publicznej. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zapewnia organ administracji publicznej (art. 11 ust. 1 ustawy). Świadczenie to może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się (art. 11 ust. 2). 

Więcej...

Informacja o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością w procedurze przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Więcej...

Informacje o uprawnieniach niepełnosprawnych wyborców

Informacje o uprawnieniach  wyborców z niepełnosprawnością i ułatwieniach związanych z udziałem w wyborach tej grupy mieszkańców naszej gminy zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( BIP ), menu przedmiotowe – Wybory.

Więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA URZĄD GMINY W STAREJ BŁOTNICY

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH,
KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA URZĄD GMINY W STAREJ BŁOTNICY

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), która wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Przywołane przepisy wprowadzają szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednym                z elementów tych zmian jest obowiązek informacyjny względem osoby, której dane dotyczą w zakresie wszelkich operacji wykonywanych na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Wypełniając obowiązek, wynikający z art. 13 ww. Rozporządzenia, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jest Urząd Gminy Stara Błotnica.

Więcej...