Pracownicy Urzędu Gminy:
Urząd Gminy poza kadrą kierowniczą zatrudnia pracowników samorządowych na następujących stanowiskach:

  1. stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, komisji,  kadr,
  2.  stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, zamówień publicznych,
  3. stanowisko ds. rolnych, drogownictwa, ochrony p. poż.  i archiwum zakładowego
  4. stanowisko ds. działalności gospodarczej, handlu, gospodarowania nieruchomościami, podziału nieruchomości
  5. stanowisko ds. ewidencji ludności ,zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  6. stanowisko ds. oświaty,
  7. stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
  8. pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  9. stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Urzędu jest dostępny na stronie: http://www.starablotnica.bip.org.pl w zakładce Urząd Gminy.