1.Urząd jest czynny w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30.

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wykaz spraw, którymi zajmują się osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach pracy:

1. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  tel. (48) 385-77-90 wew. 32

– sprawy wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów szczególnych a w szczególności:

 • rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
 • przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego;
 • stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;
 • wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;
 • sporządzania i wydawania odpisów aktów Stanu Cywilnego oraz zaświadczeń.

2. Referat finansowy – tel. (48) 385-77-90 wew. 14, 21,

Zadania referatu:

 • opracowanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją
 • sprawy związane z wymiarem i poborem lokalnych podatków i opłat
 • naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie;
 • kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych sołectw, oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Gminy;
 • prowadzenie obsługi kasowej i księgowej;

3. Stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, zamówień publicznych – (48) 385 77 90, wew. 31.

Zajmuje się następującymi sprawami:

 • prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie zaświadczeń o położeniu działek w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego w gminie i w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania;
 • prowadzenie spraw związanych z nadaniem numeracji porządkowej nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z zabytkami położonymi na terenie gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • wydawanie zaświadczeń odnośnie budownictwa, przestrzennego zagospodarowania oraz o stanie technicznym budynków.
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia
 • przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy oraz dbałość o stan komunalnych zasobów mieszkaniowych;
 • nadzór, koordynowanie, wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych budynków, które są własnością komunalną;
 • koordynowanie i prowadzenie  spraw związanych z prawidłowym przygotowaniem inwestycji i remontów do realizacji;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego realizacji robót budowlano-montażowych, remontów i rozróbek;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Gminy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych przez siebie spraw;
 • sporządzanie umów na wykonanie inwestycji i remontów;

4. Stanowisku ds. rolnych, drogownictwa, ochrony p. poż. i archiwum zakładowego – (48) 385 77 90.

Należą sprawy z zakresu:

 • realizowanie zadań gminnych wynikających z ustawy ”Prawo o ruchu drogowym” a także ustawy „o drogach publicznych”;
 • nadzór nad budową , modernizacją utrzymaniem i ochroną dróg, urządzeń, chodników i placów,
 • organizowanie przetargów na zagadnienia objęte zakresem czynności oraz przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych:
 • prowadzenie spraw z zakresu klęsk żywiołowych jak pożary, katastrofy w komunikacji drogowej,
 • prowadzenie spraw z zakresu przejezdności dróg w okresie zimy oraz sprawowania nadzoru nad odśnieżeniem,
 • czuwanie nad przestrzeganiem  przepisów porządkowych na drogach publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy, w tym realizowanie zadań gminnych wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 • prowadzenie spraw rejestracji OSP oraz nadzór nad tymi jednostkami,
 • prowadzić sprawy ochrony przeciwpożarowej wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku ochrony p. poż.,
 • rozliczanie kierowców i osoby odpowiedzialne za motopompy z paliwa.
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń, zabaw publicznych, zbiórek publicznych,
 • koordynowanie działalności gminnych placówek służby zdrowia, aptek, szkół oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, kultury i sztuki, turystyki i sportu,
 • współpraca z organami inspekcji sanitarnej, zakładami lecznictwa odwykowego i domami opieki społecznej,
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie kultury i sztuki,
 • wspieranie, stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich zakresie sportu, turystyki i wypoczynku,
 • sprawy związane z prognozowaniem oraz planowaniem wszystkich form kultury, w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
 • wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew i zadrzewień,
 • wydawanie decyzji na wyrąb drzew z pasa drogowego, w zakresie łowiectwa,

5. Stanowisku ds. działalności gospodarczej, handlu, gospodarowania nieruchomościami, podziału nieruchomości (48) 385 77 90, wew. 15

Należą sprawy z zakresu:

 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i innych spraw wynikających z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • wydawanie zezwoleń stałych i jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie rejestru gruntów, działek i budynków do samorządu ( do komunalizacji),
 • typowanie gruntów, działek i budynków do sprzedaży: wydzierżawienie, sporządzanie wykazów, sprzedaż i przekazywanie propozycji Wójtowi Gminy,
 • opracowywanie decyzji kwalifikujących chętnych na nabywców oraz umów dzierżawnych,
 • naliczanie czynszów za najem lub dzierżawę gruntów,
 • przygotowywanie materiałów i przeprowadzenie przetargów związanych ze sprzedażą gruntów,
 • wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
 • wydawanie koncesji na zarobkowy przewóz osób,
 • naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste,

6. Stanowisku ds. ewidencji ludności, zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (48) 385 77 90, wew. 33

 • wydawanie dowodów
 • ewidencja ludności
 • prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej,
 • współdziałanie z policją i strażą pożarną oraz utrzymywanie kontaktów z