Informacja dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

26 kwietnia 2023

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Stara Błotnica o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy Stara Błotnica  do dnia 15 czerwca 2023 r. Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy Stara Błotnica (pok. 14)
  • u Sołtysa wsi,

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Gminy Stara Błotnica – sekretariat lub pok. 14, lub
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Stara Błotnica,  Stara Błotnica 46, lub
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  gov.pl  Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym. (Adres elektronicznej skrytki podawczej  ePUAP Urzędu Gminy Stara Błotnica: /5y8g1l1scq/SkrytkaESP)

 

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

 

Kontakt

Urząd Gminy Stara Błotnica; Stara Błotnica 46;  26-806 Stara Błotnica

Kierownik RGK Bernard Cieślak,

48 3857790 wew. 30, e-mail [email protected]

 

Do pobrania
Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30