INFORMACJA o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

23 marca 2022

INFORMACJA

o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Stara Błotnica podjęła uchwałę
nr XXXII.225.2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i uchwałę nr XXXII.226.2021 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Stara Błotnica.

Zgodnie z powyższymi uchwałami od 1 kwietnia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:

  • 12,00 złod jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
  • 10,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na której kompostuje się bioodpady w przydomowym kompostowniku;
  • 36,00 złod każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

 

  1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.
  1. Zmiana wysokości opłaty za odpady NIE powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości
  2. Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady (tj. odpady kuchenne i ogrodowe) muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

 

Terminy i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie, tj.

za I kwartał – do 31 marca wg „starej stawki”

wg „nowych stawek” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem

za II kwartał – do 30 czerwca

za III kwartał – do 30 września

za IV kwartał – do 31 grudnia

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na wyodrębniony rachunek bankowy

nr 48 9115 0002 0050 0500 0215 0055.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za drugi kwartał i kolejne, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 kwietnia 2022 roku.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRZYPOMINAMY

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty – zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy osobiście, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e PUAP na obowiązującym wzorze deklaracji dostępnym w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy i na stronie internetowej www.bip.starablotnica.org.pl w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła przesłanka do zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Starej Błotnicy, w godzinach pracy urzędu osobiście, telefonicznie na nr
48 385 77 90 wew. 30 lub wysłanie zapytania na adres: [email protected] .

 

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30