LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE (2020.02.24)

24 lutego 2020

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE O EFEKTACH DZIAŁAŃ LGD I DZIAŁANIACH PLANOWANYCH NA KOLEJNY OKRES WDRAŻANIA LSR

WSPARCIE FINANSOWE DLA INICJATYW LOKALNYCH

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych wramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od początku programowania do końca 2019 roku do biura LGD „Zapilicze”wpłynęło łącznie118 wniosków aplikacyjnych.Do realizacji zostało wybranych 99 operacji, zczego rozliczono 64 operacje na łączną kwotę2714 332,96złdotyczących: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnejinfrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kultywowania ipromocji kultury i tradycji lokalnych oraz projektów grantowych.

Od początku programowania 2014-2020, do LGD „Zapilicze” wpłynęły 44 wnioski mające na celu Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych. Do tej pory rozliczonych zostało 16 operacji (6 – Rozwój działalności gospodarczej, 8 – Podejmowanie działalności gospodarczej, 2– Dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych) na łączną kwotę 1516753,00 zł. Pozostałe wnioski są w trakcie rozliczania. Niektóre zostały odrzucone przez Urząd Marszałkowski lub wycofane na prośbę Beneficjenta). W 2019 roku zorganizowano 2 nabory w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych. Do biura LGD wpłynęły 4 wnioski na Rozwój działalności gospodarczej, z czego 2 dostały dofinansowanie, i 3 wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej – wszystkie zostały wybrane do dofinansowania.

W ramach rozwoju i budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie naszego powiatu:

Gmina Białobrzegi

 • Zagospodarowano kąpielisko w pomost i altany;
 • Wybudowano plac zabaw;
 • Doposażono halę sportową w niezbędny sprzęt;

Gmina Stromiec

 • Wybudowano siłownię zewnętrznąw Niedabylu;
 • Wybudowano siłownię zewnętrzną oraz ciągi pieszena terenie parkuw Stromcu;
 • Wyremontowano trybuny i częściogrodzenia boiska sportowego oraz sąsiadującego znim placu (w tym montaż bram wjazdowych – 4 szt. i furtek – 3 szt.),wykonano
 • utwardzenie kostką brukową terenu o powierzchni 150 m2 na placu gminnym przy boisku sportowym i wybudowano alejki na terenie znajdującego się w pobliżu parku.

Gmina Wyśmierzyce

 • Wybudowano siłownie zewnętrzne (Wyśmierzyce, Korzeń);

Gmina Radzanów

 • Wybudowano plac rekreacyjno-wypoczynkowy zelementami zagospodarowania zielenią oraz siłownią zewnętrzną w miejscowości Radzanów;
 • Wybudowano plac rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami zagospodarowaniazielenią, miejscem do prowadzenia zajęć edukacyjnych lub spotkań integracyjnych oraz podwórkowymi grami w miejscowości Rogolin;

Gmina Promna

 • Zagospodarowano niekomercyjną infrastrukturę rekreacyjno – kulturalną w Adamowie w altanę, plac zabaw oraz dojściado tych terenów;

Od początku programowania wypłacono Beneficjentom 675990,57 zł w ramach poddziałania 1.2.4. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.W trakcie weryfikacji znajduje się nabór nr 1/2020, w którym zostały złożone 2 wnioski.

W ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej (grupy formalne i nieformalne)wsparto8 podmiotów (Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei, Klub Sportowy „Błotnica”, Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie, Stowarzyszenie Kokarda, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej, Powiat Białobrzeski, Stowarzyszenie „Piliczanki bez nart”, Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie)mających na celu szerzenie lokalnej kultury idziedzictwa lokalnego.Dzięki naborowi przeprowadzono 4 szkolenia, w których swoje kwalifikacje podniosło 68 osób, wyposażono 6 podmiotów, a także zorganizowano 2 imprezy.

Z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego realizowanego poprzezprzedsięwzięcie 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych zorganizowano 7 imprez ocharakterze kulturalnym,doposażono6 podmiotów (Miejski Klub Sportowy Pilica wBiałobrzegach, Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei, Stowarzyszenie Jedynka KEN, Ochotniczą Straż Pożarną w Stromcu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wBiałobrzegach, Stowarzyszenie „Siódemka”). Zostały wydane takie publikacje jak: mapa powiatu białobrzeskiego, przewodnik archeologiczny pn.,,Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego”, album sportowy zokazji 95-lecia istnienia klubu sportowego Pilica pn. „Wklatce”. Został odremontowany grobowiec rodziny Bagniewskich (zpoczątków XXw.) znajdujący się na cmentarzu parafialnym wStromcu. W styczniu 2020r. zostały podpisane umowy na powierzenie grantu z kolejnymi Grantobiorcami. Wnioski są wtrakcie realizacji.

W ramach przedsięwzięcia 1.1.3 Podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców wsparcie otrzymały 3 podmioty (Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie, Stowarzyszenie JEDYNKA KEN oraz Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei). W ramach ogłoszonego naboru grantowego zorganizowano 10 szkoleń i przeszkolono 167 osób.

Dzięki przedsięwzięciom 1.1.4 Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych oraz 1.1.5 Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej (kluby świetlice) wsparto 3 podmioty wramach operacji obejmujących zakup wyposażenia(Ochotniczą Straż Pożarną wStawiszynie, Ochotniczą Straż Pożarną w Pierzchni oraz Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei). Wyremontowano 2 obiekty, których wnioskodawcami była Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie. Zorganizowano 2 imprezy: „Od juniora do seniora” – Wnioskodawca Klub Sportowy „Błotnica” oraz „Integracyjny piknik rodzinny” – Wnioskodawca Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Promyk Nadziei.

W zakresie projektów grantowych oraz projektówwolnego wyboru wypłacono521589,39 zł.

Kolejnym punktem wdrażania LSR był udział Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” wimprezach lokalnych, dożynkach obfitujących w występy ludowei stoiska wystawiennicze ukazujące bogactwo płodów rolnych i sadównaszego regionu mających na celu kultywowanie ipromocję kultury itradycji lokalnych, które przyczyniły się do integracji społeczności:

 • Festyn Dożynkowy w Radzanowie „Święto Plonów 2019”
 • Festyn Dożynkowy w Starej Błotnicy „Tradycyjne smaki Błotnickie”
 • Festyn Dożynkowy w Stromcu

25 kwietnia 2019 roku LGD „Zapilicze” obchodziło Jubileusz 10-lecia działalności. Uroczystość odbyła się w Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach. Wczasie uroczystości podsumowano cały dorobek LGD poprzez prezentację działań Stowarzyszenia zostatnich 10-lat. Członkom-założycielom zostały wręczone podziękowania oraz statuetki za wieloletnią, aktywną działalność i zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia. Na ręce osób zasłużonych wręczono pamiątkowe podziękowania. Spotkanie pokazało wieloletni proces budowania silnego partnerstwa międzysektorowego. Owocną współpracę zgminami, stowarzyszeniami iprzedsiębiorcami, a także uświadomiło zebranym ile zrealizowano projektów w czasie tych 10 lat.

Dobiega końca realizacja projektu współpracy „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa” w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań wzakresie współpracy zlokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania: Zapilicze, Dolina Pilicy, Wszyscy Razem oraz Perła Jury. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez kreowanie ipromocję atrakcji turystycznych zwykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych.

Projekt współpracy po stronie LGD „Zapilicze” polegał namontażu 6 altan – miejsc odpoczynku turysty wyposażonych w stoły i ławki, z których korzystać może lokalna społeczność. Organizacji spływu kajakowego oraz zakupie gadżetów promocyjnych.

Organizacji konkursu plastycznego „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” dla młodzieży w wieku szkolnym. Do biura LGD wpłynęło 25 przepięknych prac konkursowych. Komisja oceniła złożone prace oraz opracowała werdykt końcowy. Przy ocenie zwracano uwagę między innymi na zaangażowanie w wykonanie pracy, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, bogactwo treści, wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, kształt), wrażliwość, estetykę prac. Zwycięzcom zostały przyznane atrakcyjne nagrody w postaci tableta, kamery i słuchawek. Jury wyróżniło również 7 prac – osoby wyróżnione zostały nagrodzone przenośnymi głośnikami. Wszyscy dostali pamiątkowe dyplomy.

Kwintesencją projektu było wydanieprzewodnikaturystycznego p.t. „Pilica – szlak wielu możliwości”, który był efektem partnerskiej współpracy w/w LGD-ów. Współautoremprzewodnika był Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – Pan Adam Bolek.Publikacjazawieranie tylko informacje na temat bogactwa kulturowego, architektonicznego iprzyrodniczego powiatu białobrzeskiego, lecz przede wszystkim jest źródłem danych praktycznych, przydatnych nie tylko dla turystów, ale też mieszkańców. Przewodnik zawiera między innymi informacje na temat bazy noclegowej – w tym agroturystycznej igastronomicznej, dostępnej infrastruktury turystycznej – w tym rekreacyjnej, szlaków turystycznych, przystanie wodne ipomosty, wypożyczalnie sprzętu turystycznego i zabytki oraz informacje, dotyczące szlaku wodnego Pilicy.Bezpłatny egzemplarz przewodnikamożna otrzymać wbiurze LGD „Zapilicze” oraz wposzczególnych gminach powiatu białobrzeskiego.

W pierwszej połowie 2020rokuzgodnie z harmonogramem Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” planuje ogłosićnabór wniosków na projekty grantowe, na któryzostanie przeznaczone163941,00zł i będzie łączył dwa przedsięwzięcia: 1.1.4 Organizacja przedsięwzięć kulturalnych irekreacyjnych i przedsięwzięcie 1.1.5 Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej. W ramach naboru będzie można pozyskać środki na zorganizowanie imprez sportowych irekreacyjnych, a także doposażyć i wyremontować obiekty społeczne (kluby, świetlice).

Serdecznie zachęcamy do współpracy znaszą grupą działania oraz do korzystania zmożliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”.

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30