Gmina Stara Błotnica jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa mazowieckiego. Wśród 6 gmin powiatu białobrzeskiego zajmuję 4 lokatę zarówno pod względem liczby ludności (5 363 – stan na kwiecień 2011r.), jak i powierzchni (96m. W porównaniu z 2000r. w wyniku przyrostu migracyjnego (plus 17 osób) i przyrostu naturalnego (plus 164 osoby) liczba ludności Gminy zwiększyła się o 2,8%.

Użytki rolne zajmują 87% powierzchni Gminy, grunty leśne – 9,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,5%. W Gminie ma siedzibę 317 podmiotówgospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Przeważająca większość z nich to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. Podmioty gospodarcze najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych, przetwórstwem przemysłowym, budownictwem.

Gmina Stara Błotnica położona jest w województwie mazowieckim, powiecie białobrzeskim z siedzibą w Starej Błotnicy. Gmina graniczy:

  • od północy z gmina Białobrzegi
  • od południa z gminą Przytyk i Jedlińsk
  • od wschodu z gminą Stromiec
  • od zachodu z gminą Radzanów