Istniejące:

– Obszary Krajobrazu Chronionego „Dolina Pilicy i Drzewiczki”: obejmuje północną część gminy do drogi Nowy Kadłubek – Gózd Stary – Stara Błotnica – Kadłub;
– Pomniki przyrody (ochrona indywidualna): 1 obiekt – zadrzewienie dwustronne
sosnowo-dębowe o długości około 2km przy trasie Nr 7 od Siekluk w stronę
Kamienia;

Planowane:

– Projektowana otulina planowanego Parku Krajoznawczego Dolnej Pilicy
– niewielki fragment północno-zachodniej części gminy:

Obiekty zabytkowe
– Kościół parafialny w Starej Błotnicy: (decyzja Nr 30/A/80);
– Kościół parafialny w Kaszowie: Decyzja Nr 77/A/81;
– Zespół dworsko-parkowy w Chruściechowie: Decyzja Nr 218/A/83;
– Stanowiska archeologiczne: w obszarze gminy znajduje się około 50 zarejestrowanych stanowisk archeologicznych;

Obszary związane z zaopatrzeniem w wodę:
– Główny zbiornik Wód Poddziemnych Nr 215 „Subniecka Warszawska”
(obszar całej gminy);