Ogłoszenie (2020-01-15)

16 stycznia 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica

o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stara Błotnica, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica

o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stara Błotnica, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica
o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Stara Błotnica, w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a,2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz. 2020 z późn. zm.), Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stara Błotnica w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zgłoszenia doudziału wpracach komisji konkursowej powinno byćpodpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Stara Błotnica w drodze zarządzenia.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Stara Błotnica, którzy nie reprezentują organizacji składających ofertę w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

1. Udział w posiedzeniach komisji;

2. Zapoznanie się z ofertami;

3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;

4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych wogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym
do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Błotnica do dnia 3 lutego 2020 r., do godz. 12:00 .

Wójt Gminy

mgr inż. Marcin Kozdrach

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30
Skip to content