Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r. (2020-07-06)

8 lipca 2020

GŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r.

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36.2020

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 06 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r.

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Rodzaj zadania – upowszechnienie kultury fizycznej.

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej – tenis stołowy, piłka siatkowa.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

Koszty organizacji zajęć sportowych:

· zakup sprzętu sportowego i reprezentacyjnych strojów sportowych dla zawodników

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

w 2020 r:1.700 PLN ( słownie: tysiąc siedemset zł.).

Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego, dla których zadania te są zadaniami statutowymi.

3. W ramach dotacji mogą być finansowane koszty kwalifikowane, dla których zalicza się w szczególności:

· koszty niezbędne do realizacji zadania;

· ponoszone w trakcie trwania zadania;

· dokonywane w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji/przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

5. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja konkursowa i rekomenduje ją Wójtowi Gminy jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadań publicznych dokonuje Wójt Gminy Stara Błotnica .

6. W przypadku kiedy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Wójt Gminy oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest wówczas dostarczyć zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania w przypadku wprowadzenia zmian do tego harmonogramu. Zaktualizowane dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie, przed podpisaniem umowy. Nie dostarczenie dokumentów traktowane będzie jako rezygnacja z realizacji zadania publicznego.

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą Stara Błotnica, a oferentem.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie ma być realizowane od dnia zawarcia umowy do 15 listopada 2020 r.

2. Zakres i warunki realizacji zadania określa umowa zgodna ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego dnia 24 października 2018r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz. 2057 z późn.zm.)

3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, bezpośrednio związane z realizacją zadania.

4. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Stara Błotnica.

5. Realizatorzy zadań są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników.

Termin i procedura składania ofert:

1. Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz. 2057 z późn.zm.), należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia 28 lipca 2020 r. do godz. 1200 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 1.

  1. Wymagane dokumenty:
  • kopia statutu organizacji poświadczona za zgodność z oryginałem, opatrzona aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
  • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz – oferta podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
  • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia,
  • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działających krócej, sprawozdanie za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
  • oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działań przez organizację w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

3. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy

i jego adres, tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji

z otwarciem ofert”.

4. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po

terminie, nadesłane w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą

elektroniczną), dostarczone na inny adres lub podpisane przez osoby nieuprawnione,

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączona dokumentacją pozostają

w aktach Urzędu Gminy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy

ani w trakcie trwania konkursu, ani po jego zakończeniu.

Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana

Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Błotnica, sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas,
gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.

3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

Kryteria formalne:

1. Terminowość złożenia oferty.

2. Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.

3. Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

4. Czy Oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie

działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.

Kryteria merytoryczne:

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
– liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,

– doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,

– możliwość zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy planowanych kosztach,

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania pod względem struktury i zasadności zaplanowanych wydatków.

– wysokość środków pochodzących z innych źródeł,

– strukturę wydatków,

3. Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

4. Zgodność oferty z celami konkursu,

5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

6. W przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne – rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty.

1. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Stara Błotnica, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Błotnica oraz umieszczone

w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Umowa z organizacjami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji zostanie podpisana w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

3. Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Stara Błotnica , Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica, tel. 48385 77 90 w.33, email. [email protected]

Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiła:

2019 r. kwota 0,00 zł.

2020 r. kwota 0,00 zł.

Wójt Gminy

mgr inż. Marcin Kozdrach

Do pobrania:

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w 2020 r.
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyka, piłka siatkowa w 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057z późn. zm.)dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 06 lipca 2020 r. na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyka, oraz piłka siatkowa, w formie powierzenia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:

Lp.

Oferent

Tytuł zadania publicznego

Kwota udzielonej dotacji w złotych

1.

Uczniowski Klub Sportowy w Starej Błotnicy

Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyka, oraz piłka siatkowa

1 700,00 zł

Razem

1 700,00 zł

 

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30