Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

12 lutego 2020

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3.2020

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 15 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zlecenie realizacji zadania w formie powierzenia.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica wraz udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

Rodzaj zadania – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej – tenis stołowy.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

Koszty organizacji zajęć sportowych:

 • wynagrodzenia trenerów, instruktorów
 • zakup art. na potrzeby treningów (posiłki regeneracyjne, napoje)
 • transport na zawody i koszty uczestnictwa w zawodach, opłaty dla sędziów
 • zakup sprzętu sportowego i reprezentacyjnych strojów sportowych dla zawodników

Koszty administracyjne:

 • wynagrodzenie księgowej
 • opłaty administracyjno-regulaminowe

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

w 2020 r:5.000 PLN ( słownie: pięć tysięcy zł.).

Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.).
 2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego, dla których zadania te są zadaniami statutowymi.
 3. W ramach dotacji mogą być finansowane koszty kwalifikowane, dla których zalicza się w szczególności:
 • koszty niezbędne do realizacji zadania;
 • ponoszone w trakcie trwania zadania;
 • dokonywane w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji/przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja konkursowa i rekomenduje ją Wójtowi Gminy jako propozycję do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji na zlecenie realizacji zadań publicznych dokonuje Wójt Gminy Stara Błotnica .
 3. W przypadku kiedy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Wójt Gminy oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest wówczas dostarczyć zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania w przypadku wprowadzenia zmian do tego harmonogramu. Zaktualizowane dokumenty należy przedłożyć niezwłocznie, przed podpisaniem umowy. Nie dostarczenie dokumentów traktowane będzie jako rezygnacja z realizacji zadania publicznego.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą Stara Błotnica, a oferentem.

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. 1. Zadanie ma być realizowane od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.
  1. 2. Zakres i warunki realizacji zadania określa umowa zgodna ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego dnia 24 października 2018r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz. 1365 z późn.zm.)
  2. 3. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, bezpośrednio związane z realizacją zadania.
  3. 4. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Stara Błotnica.
  4. 5. Realizatorzy zadań są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników.

Termin i procedura składania ofert:

 1. Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz. 1365 z późn.zm.), należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia 7 lutego 2020 r. do godz. 1400 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 1.
 1. Wymagane dokumenty:
 • kopia statutu organizacji poświadczona za zgodność z oryginałem, opatrzona aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
 • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz – oferta podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
 • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działających krócej, sprawozdanie za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
 • oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działań przez organizację w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

3. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy

i jego adres, tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji

z otwarciem ofert”.

4. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po

terminie, nadesłane w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą

elektroniczną), dostarczone na inny adres lub podpisane przez osoby nieuprawnione,

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączona dokumentacją pozostają

w aktach Urzędu Gminy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy

ani w trakcie trwania konkursu, ani po jego zakończeniu.

Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana

Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Błotnica, sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.

3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

Kryteria formalne:

1. Terminowość złożenia oferty.

2. Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.

3. Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

4. Czy Oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie

działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.

Kryteria merytoryczne:

 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
  – liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,

– doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,

– możliwość zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy planowanych kosztach,

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania pod względem struktury i zasadności zaplanowanych wydatków.

– wysokość środków pochodzących z innych źródeł,

– strukturę wydatków,

3. Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

4. Zgodność oferty z celami konkursu,

5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

6. W przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne – rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty.

 1. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Stara Błotnica, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Błotnica oraz umieszczone

w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Umowa z organizacjami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji zostanie podpisana w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 2. Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Stara Błotnica , Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica, tel. 48385 77 90 w.18, email. [email protected]

Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiła:

2019 r. kwota 5 000,00 zł.

Wójt Gminy

mgr inż. Marcin Kozdrach

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30