Otwarty konkurs ofert – ZARZĄDZENIE NR 4/2013 WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

18 stycznia 2013

Z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r.
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr XXII/139 /2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, zarządzam co następuje:
§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2013 r. realizacji zadań Gminy Stara Błotnica przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłka nożna w 2013 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Stara Błotnica.
§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
mgr inż. Marcin Kozdrach

Otwarty konkurs ofert – dokumentacja
Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Stara Błotnica
z dnia 18 stycznia 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

Rodzaj zadania – prowadzenie systemu szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej
w trzech kategoriach wiekowych – seniorzy, juniorzy młodsi, juniorzy starsi
w tym szczególnie: organizowanie meczów, turniejów, zajęć treningowych (zatrudnienie kadry trenerskiej).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

w 2013 r: 58.000 PLN ( słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy zł.).

Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr.234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego, dla których zadania te są zadaniami statutowymi.
3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy
z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania
publicznego odbywa się w formie powierzenia realizacji zadania wraz
z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie ma być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r.
2. Zakres i warunki realizacji zadania określa umowa zgodna ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy … (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25),
W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty poniesione od dnia podpisania umowy, bezpośrednio związane z realizacją zadania.

Termin i procedura składania ofert:

1. Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy … (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25), należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia 14 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 12.
2. Do oferty należy dołączyć: kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, wypis z właściwej
ewidencji gospodarczej lub rejestru(np. z Krajowego Rejestru Sądowego) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia, kopię sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej organizacji (podmiotu) za ostatni rok potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy
i jego adres, tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji
z otwarciem ofert”.
4. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą
elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie
od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączona dokumentacją pozostają
w aktach Urzędu Gminy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy
ani w trakcie trwania konkursu, ani po jego zakończeniu.
Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lutego 2013 r. o godz. 1000.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana
Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Błotnica, sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.

3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

Kryteria formalne:
1. Terminowość złożenia oferty.
2. Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.
3. Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.
4. Oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie
działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.
5. Oferent dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji zadania.
6. Oferent posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego
przedmiotem konkursu.
Kryteria merytoryczne:
1. Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,
c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie
i przy zaplanowanych kosztach.
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:
a) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków,
b) strukturę wydatków,
c) wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
4. Zgodność oferty z celami konkursu.
Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni roboczych, od terminu składania ofert tj. 14.02.2013 r.

Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Stara Błotnica oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiła:

w 2011 r. 35 000,00 zł.

w 2012 r. 35 000,00 zł.

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Marcin Kozdrach

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30