Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki MERCEDES-BENZ (2020-09-24)

12 października 2020

Zawiadomienie

o unieważnieniu pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki MERCEDES-BENZ, model 1017 12,0t z 1977 r. nr rej. WBR44CK

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ŚREDNIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO MARKI MERCEDES-BENZ, MODEL 1017 12,0T Z 1977 ROKU, NR REJESTRACYJNY WBR 44 CK BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY STARA BŁOTNICA

Nazwa sprzedającego:
Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica
tel. 48 385 77 90 w.31, e–mail: [email protected]

Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki MERCEDES-BENZ, model 1017 12,0t z 1977 roku, nr rejestracyjny WBR 44 CK, będący własnością Gminy Stara Błotnica:
1. Data pierwszej rejestracji – 15.12.1977 r.,
2. Data pierwszej rejestracji w Polsce – 15.09.2008 r.,
3. Wskazanie drogomierza –36412 km,
4. Nr identyfikacyjny – 38018114257961
5. Numer rejestracyjny – WBR 44 CK
6. Silnik z zapłonem samoczynnym,
7. Pojemność skokowa silnika/moc silnika – 5638cm3/168kW (228KM)
8. Liczba osi/rodzaj napędu – 2/4×4/manualna
9. Rozstaw osi 3600 mm,
10. Dop. masa całk. – 12000kg,
11. Liczba cylindrów 6/rzędowy,
12. Rodzaj kabiny – długa

Wartość rynkowa brutto, pojazdu określona została na podstawie wyceny Rzeczoznawcy Samochodowego i wynosi 13 800,00 zł. /słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100/ i jest zarazem ceną wywoławczą samochodu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1.Złożenie oferty (stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica
z dnia 24.09.2020 r. ), powinno nastąpić w terminie do dnia 08.10.2020 r., do godz. 12.00 . Formularz ofertowy stanowi załącznik do zarządzenia.
Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
– adres siedziby oferenta,
– numer PESEL i NIP oferenta,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną cenę,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Błotnica pok. 1. adresowanej według wzoru:
Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica
„Oferta na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki MERCEDES-BENZ, model 1017 12,0t”- nie otwierać przed dniem 08.10.2020 r. godz. 12:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2020 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica – sala konferencyjna.

Pozostałe informacje:
1.Samochód można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 48 385 77 90 w.18.
2.Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Postąpienie ustala się w wysokości 100,00zł.
3.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
4.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja.
6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
7.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na konto bankowe wskazane na fakturze VAT i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.
8.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica
NR 52.2020 z dnia 24.09.2020 r.), i protokołu zdawczo- odbiorczego (stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica NR 52.2020 z dnia 24.09.2020 r.).
9.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać od osób:
Paweł Winiarski – Technik prac biurowych tel. 48 385 77 90 w.18,
e-mail: [email protected]

Wójt Gminy
mgr inż. Marcin Kozdrach

Do pobrania:

Stara Błotnica, dnia 08.10.2020 r.

Zawiadomienie

o unieważnieniu pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki MERCEDES-BENZ, model 1017 12,0t z 1977 r. nr rej. WBR44CK

W związku z ogłoszeniem pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego w dniu 24.09.2020 r. na sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MERCEDES-BENZ, model 1017 12,0t z 1977 r. nr rej. WBR44CK unieważniam postępowanie przetargowe.

Uzasadnienie do postępowania: w terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta od DJ.MET JÓZEF OLAK, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola za cenę 8088,00 zł. Cena wywoławcza samochodu wynosiła 13800, 00 zł. Zgodnie z postanowionymi warunkami Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Jedno postąpienie wynosiło 100,00 zł. Zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej, więc postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

Zastępca W Ó J T A

Karol Kocon

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30