Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT (2020-08-28)

31 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT, model S 180.09 MIDLINER E2 9.5T z 1998 roku, nr rejestracyjny WBR 48 FK będącego własnością Gminy Stara Błotnica.

OGŁOSZENIE PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT, model S 180.09 MIDLINER E2 9.5T z 1998 roku, nr rejestracyjny WBR 48 FK będącego własnością Gminy Stara Błotnica.

Nazwa sprzedającego:

Gmina Stara Błotnica

Stara Błotnica 46

26-806 Stara Błotnica

tel. 48385 77 90 w.31, e–mail: [email protected]

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT, model
S 180.09 Midliner E2 9.5t z 1998 roku, nr rejestracyjny WBR 48 FK, będący własnością Gminy Stara Błotnica:

1. data pierwszej rejestracji – 12.03.1998 r.,

2. data pierwszej rejestracji w Polsce – 27.11.2012 r.,

3. wskazanie drogomierza –99903 km,

4. Nr identyfikacyjny – VF640ACE500004594

5. numer rejestracyjny – WBR 48 FK

6. silnik z zapłonem samoczynnym,

7. pojemność skokowa silnika/moc silnika – 6174cm3/132kW (179KM)

8. liczba osi/rodzaj napędu – 2/4×2/manualna

9. norma spalin E2,

10. Rozstaw osi 3850 mm,

11. Dop. masa całk. – 9500kg,

12. Liczba cylindrów 6/rzędowy,

13 Rodzaj kabiny – krótka

Wartość rynkowa brutto, pojazdu określona została na podstawie wyceny Rzeczoznawcy Samochodowego i wynosi 29300,00 zł. /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100/ i jest zarazem ceną wywoławczą samochodu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.Złożenie oferty (stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica
z dnia 26.08.2020 r.), powinno nastąpić w terminie do dnia 08.09.2020 r., do godz. 12.00 . Formularz ofertowy stanowi załącznik do zarządzenia.

Oferta powinna zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

– adres siedziby oferenta,

– numer PESEL i NIP oferenta,

– datę sporządzenia oferty,

– oferowaną cenę,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Stara Błotnica pok. 1. adresowanej według wzoru:

Gmina Stara Błotnica

Stara Błotnica 46

26-806 Stara Błotnica

„Oferta na zakup średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT, model S 180.09 Midliner E2 9.5t”- nie otwierać przed dniem 08.09.2020 r. godz. 12:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2019 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica – sala konferencyjna.

Pozostałe informacje:

1.Samochód można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 48385 77 90 w.18.

2.Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Postąpienie ustala się w wysokości 100,00zł.

3.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja.

6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

7.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na konto bankowe wskazane na fakturze VAT i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

8.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica nr 47.2020 z dnia 26.08.2020 r.), i protokołu zdawczo- odbiorczego (stanowiącego załącznik
nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica nr 47.2020 z dnia 26.08.2020r. ).

9.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać od osób:

Paweł Winiarski – Technik prac biurowych tel. 48385 77 90 w.18,
e-mail: [email protected]

Wójt Gminy

mgr inż. Marcin Kozdrach

Do pobrania:

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30