Przyszłe działania LGD Zapilicze na lata 2023-2027

18 marca 2024

 

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” z przyjemnością informuje, że nadal rozwija swoją działalność na terenie powiatu białobrzeskiego. 15 grudnia 2024 r. w Płocku została podpisana Umowa Ramowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spośród 30 złożonych wniosków o wybór LSR, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Stowarzyszenie uzyskało 83,52% i zajęło 3 miejsce na liście.

Warto podkreślić, że podpisana Umowa to konkretna droga do poprawy warunków życia społeczności lokalnej. Skoordynowane działania wszystkich zaangażowanych stron, podejmowane na podstawie realnych potrzeb i możliwości, przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów.

Lokalna Grupa Działania “Zapilicze” pozyskała łącznie 1 250 000,00 euro na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Środki te zostaną przeznaczone na:

 • Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenie dostępu usług dla ludności – poprawa do dostępu do infrastruktury publicznej poprzez jej utworzenie lub dostosowanie do potrzeb (np. miejsca spotkań, altany, zagospodarowanie szlaków turystycznych miejsca postojowe z małą infrastrukturą). W ramach doposażenia planuje się realizację projektów pozwalających mieszkańcom rozwijać pasje poprzez zakup np. sprzętu, instrumentów muzycznych, scen, ław, stołów, cyfryzacja świetlic itp. Wnioskodawcami mogą być jst, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne;
 • Aktywne i zintegrowane Zapilicze – włączenie i aktywizacja seniorów, ludzi młodych do 25 roku życia lub osób w niekorzystnej sytuacji – kluczowym założeniem jest podejmowanie działań aktywizacyjnych, integracyjnych wśród mieszkańców poprzez ich aktywny udział
  w organizowanych wydarzeniach. Planuje się różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, prelekcje, wyjazdy studyjne, spotkania międzypokoleniowe. Wnioskodawcami mogą być jst, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne;
 • Wspieranie inicjatyw partnerskich – w ramach tego przedsięwzięcia planowany jest projekt do realizacji w partnerstwie z organizacją spoza terenu Stowarzyszenia LGD „Zapilicze”. Przedsięwzięcie będzie organizowane w ramach konkursu;
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego Zapilicza – Niezwykle istotnym wyzwaniem jest wsparcie działań, które pozwolą ugruntować i rozwijać regionalną tożsamość i dziedzictwo kulturowe. Założeniem jest realizacja operacji polegających na warsztatach artystycznych, rękodzielniczych, spotkaniach, doposażeniu organizacji w tym KGW w niezbędny sprzęt w celu organizacji warsztatów, spotkań tematycznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie grantów. Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, jst;
 • Inteligentna wieś (Smart Villages) – projekty przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich oraz wyrównają dysproporcje w porównaniu z obszarami zurbanizowanymi. Będą to koncepcje tworzone
  w sposób oddolny przy zaangażowaniu mieszkańców. Przedsięwzięcie będzie realizowane
  w ramach projektu grantowego. Wnioskodawcami mogą być jst, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne.;
 • Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych – planowane wsparcie będzie przeznaczone na działania związane z pozarolniczą działalnością na obszarze LSR poprzez wdrożenie nowych rozwiązań, w tym innowacyjnych. Wsparciem będą objęte inwestycje dotyczące rozwoju gospodarstw agroturystycznych, tworzenie miejsc pracy, produktów/ marek o lokalnym znaczeniu. Musi to być wsparte rozwojem infrastruktury noclegowej, turystycznej, rekreacyjnej i dostępowej oraz podniesienie jej standardów. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursów. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy zamierzający rozwinąć działalność gospodarczą lub wprowadzić usługi gospodarcze wyłączone z przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym zagród edukacyjnych – działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej w zakresie powstawania zagród edukacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie konkursu. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne.

Realizowane w LSR będą zarówno konkursy jak i projekty grantowe. Jesteśmy w trakcie przygotowania procedur wyboru operacji oraz kryteriów, które będą poddawane konsultacjom społecznym.

Wierzymy, że Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyniesie jeszcze większe zaangażowanie społeczności, władz lokalnych oraz partnerów z sektora prywatnego
i organizacji pozarządowych uzyskując realne efekty, poprawiając jakość życia i perspektywy rozwoju społeczności lokalnej.

Pierwsze planowane nabory w drugiej połowie 2024 r.:

 1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenie dostępu usług dla ludności (konkurs);
 2. Inteligentna wieś (projekt grantowy)
 3. Aktywne i zintegrowane Zapilicze – włączenie i aktywizacja seniorów, ludzi młodych do 25 roku życia lub osób w niekorzystnej sytuacji (konkurs)

O kolejnych naborach i działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.zapilicze.pl.

 

Kontakt:

Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

tel. +48 613 23 59

e-mail: [email protected]

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30