Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stara Błotnica w okręgu wyborczym nr 9

19 października 2020

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 października 2020 r.

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje:

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 października 2020 r.

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 20 grudnia 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Stara Błotnica w okręgu wyborczym nr 9, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

3) komitetowi wyborczemu organizacji,

4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Radomiu II do dnia 26 października 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Radomiu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Błotnicy. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu (adres j. w.), w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Stara Błotnica za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 20 listopada 2020 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 7 grudnia 2020 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 15 grudnia 2020 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Stara Błotnica do dnia 11 grudnia 2020 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu

II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 22 marca 2021 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu

(adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: radom.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Komisarz Wyborczy w Radomiu II

/-/Joanna Chlebna-Ćwil

Do pobrania:

Więcej informacji:

Link do strony KBW w Radomiu:

https://radom.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-w-toku-kadencji,

gdzie można pobrać formularze dokumentów potrzebnych do:

– utworzenia komitetu wyborczego,

– zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych,

– zgłoszenia kandydatów na radnych,

– zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,

– sporządzenia zaświadczenia dla męża zaufania i obserwatora społecznego.

Linki:

https://radom.kbw.gov.pl

https://pkw.gov.pl

https://wybory.gov.pl

Więcej informacji na naszej stronie BIP

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30