Rządowy Program Odbudowy Zabytków w Gminie Stara Błotnica

15 marca 2023

              W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Stara Błotnica ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania
w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

    Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Stara Błotnica, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowanie w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji która będzie określała szczegółowy tryb realizacji zadania oraz udzielenia dotacji.

     Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku.

     Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

 1. a)    wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Starej Błotnicy, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica. Kancelaria ogólna pok. nr 1.
 2. b)    do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia;
 3. c)    wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
 1. do 150 000 złotych,
 2. do 500 000 złotych,
 3. do 3 500 000 złotych.
 1. d)    wypełnione formularze zgłoszenia składa się:

–  listownie na adres: Urząd Gminy w Starej Błotnicy, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica. Kancelaria ogólna pok. nr 1. z adnotacją na kopercie ,,Dotacja zabytki Polski Ład”

– do siedziby Urzędu Gminy w Starej Błotnicy, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica. Kancelaria ogólna pok. nr 1.

– w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: [email protected]

 1. e)    formularze zgłoszeniowe składa się  w terminie  od 16 marca 2023 r. do dnia 23 marca 2023 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Starej Błotnicy, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica lub wpływu (doręczenia) do urzędu  drogą pocztową/elektroniczną tj. do 23.03.2023 do godz. 1500.

 1. f)    wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.Zasady wyboru wniosków

Wnioski będzie rozpatrywała komisja powołana przez Wójta Gminy Stara Błotnica

Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Wójt Gminy Stara Błotnica może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu.
 4. Wnioski niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym pozostają bez rozpoznania.Warunki podpisania umowy o dotację
 1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Stara Błotnica.
 2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą,
  a Gminą Stara Błotnica.Termin i warunki realizacji zadania
 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania,
  z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną
  w umowie o dotację.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioskodawca zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który wynosi 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.

     Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu  Gminy Stara Błotnica.

      Postanowienia końcowe

 1. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 23.03.2023r. nie będą rozpatrywane.
 2. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się  pod adresem:

 

1.https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

2.Formularz zgłoszeniowy – Załącznik Nr 1 Wniosek

 

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30